Mėnesio archyvas: lapkričio 2014

Valstybinė J. Basanavičiaus premija paskirta V. Bagdonavičiui

http://www.voruta.lt/valstybine-j-basanaviciaus-premija-paskirta-v-bagdonaviciui/

Voruta 2014-11-12

Vyriausybė 2014 m.  lapkričio 12 d. posėdyje nutarė 2014 m. Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją skirti Vaclovui Bagdonavičiui už reikšmingiausius darbus ugdant tautinę savimonę, Vydūno idėjų skleidimą ir įprasminimą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo įamžinimą ir sklaidą. Premija laureatui bus įteikiama lapkričio 20 d. 15 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje (Arsenalo g. 3, Vilnius).

Skaitykite toliau

Kvietimas

Kviečiame į Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno anglų kalba „Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor” sutiktuves Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Renginys vyks 2014 m. lapkričio 25 d. 16 val.

Kvietimas

Vida Girininkienė. Jie nenorėjo mirti

 

Apie Pirmo pasaulinio karo vokiečių karių kapus Lietuvoje

Vida Girininkienė. Jie nenorėjo mirti:

http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/jie-nenorejo-mirti/190153

Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro vo­kie­čių ir ru­sų ka­pi­nės Ra­sei­niuo­se bu­vo pri­jung­tos prie liu­te­ro­nų ka­pi­nių. 1915 me­tais čia pa­sta­ty­tas gra­ni­to pa­mink­las. Liu­te­ro­nų ka­pi­nė­se Sin­tau­tuo­se (Ša­kių ra­jo­nas) pa­lai­do­ta 30 ka­rių, jų ka­pus pri­žiū­rė­jo ka­pi­nių sar­gas. Nau­mies­čio (dab. Ku­dir­kos Nau­mies­tis) sta­čia­ti­kių ka­pi­nė­se ne­apt­ver­to­je te­ri­to­ri­jo­je pa­lai­do­ti 43 ka­riai, jų ka­pus pri­žiū­rė­jo pi­lie­tis Ka­ta­zo­no­vas.

<…> Pir­mo­ji vo­kie­čių ka­rių ka­pa­vie­tė Vil­niu­je bu­vo Evan­ge­li­kų ka­pi­nė­se ant Tau­ro kal­no. Čia 1915 me­tų ru­de­nį dvie­juo­se plo­tuo­se pa­lai­do­ta 150 vo­kie­čių ir ru­sų ka­rių. Ma­tyt, ka­pa­vie­tės at­si­ra­do sti­chiš­kai. Tų me­tų spa­lį pir­mie­ji vo­kie­čių ka­riai pa­lai­do­ti ir prie ge­ne­ral­gu­ber­na­to­riaus Ni­ko­la­jaus Rep­ni­no kop­ly­tė­lės bu­vu­sio­se 1710 me­tų ma­ro epi­de­mi­jos au­kų ka­pi­nė­se ne­to­li Vin­gio par­ko, da­bar­ti­nė­je M. K. Čiur­lio­nio gat­vė­je.