Mėnesio archyvas: lapkričio 2013

J.Basanavičiaus premija – Mažosios Lietuvos paveldo saugotojams Marijai ir Martynui Purvinams

 

M. Purvinas: Iš pačių didžiausių mūsų darbų minėtini du ciklai: Mažosios Lietuvos kultūros paveldas (kapinės, sodybos, pastatų architektūra) ir Lietuvos kaimų istorinė raida (gal pavyks apimti ne tik Aukštaitiją, Mažąją Lietuvą, bet ir Žemaitiją). Metų pabaigoje turėtų pasirodyti Mažosios Lietuvos istorinių kaimų tomas, kuriame bus medžiaga apie 46 Kuršių nerijos pakrančių kaimus.

J. Basanavičiaus premija įteikta architektams M. ir M. Purvinams. Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius; Voruta

Architektai su sunkiasvorėmis kuprinėmis. Juozo Šorio interviu su Marija ir Martynu Purvinais Šiaurės Atėnuose

Informacija Šilutės naujienose 

Žemaitijos gidas

 

Knygos „DIEVO PĖDSAKAIS.XIX-XX A. EVANGELIŠKOSIOS TEOLOGIJOS ANTOLOGIJA“ sutiktuvės

Dievo pedsakaisVILNIAUS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS SALĖJE Vokiečių g. 20 (įėjimas – kieme, po varpinės bokštu)

2013 m. lapkričio 29 d. (penktadienį) 17.30 val. Knygos „DIEVO PĖDSAKAIS. XIX-XX A. EVANGELIŠKOSIOS TEOLOGIJOS ANTOLOGIJA“ sutiktuvės

Antologiją sudarė prof. dr. Wilfried Härle ir dr. Tomas Kiauka (vertė iš vokiečių k.) Joje pristatomi iškiliausi XIX-XX a. evangeliškosios teologijos atstovų tekstai, reprezentuojantys įvairias jos kryptis, raidą ir problematiką. Knygą 2013 m. išleido „Kultūros barų“ leidykla.

Dalyvaus knygos sudarytojas ir vertėjas dr. Tomas Kiauka, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, dr. Vytautas Ališauskas, dr. Nerija Putinaitė, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas dr.(hc) Mindaugas Sabutis. Vakaro moderatorius Kęstutis Pulokas. Muzikuos Viktoras Paukštelis (pianinas).

Renginio informacinis rėmėjas – Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija

Apie Vilniuje surengtą knygos pristatymą trumpai 2013.11.29:

Evaldas Švageris. Liuteronų parapijos namuose pristatyta XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija

http://www.velb.lt/naujienos/liuteron-parapijos-namuose-pristatyta-xix-xx-a-evangelikosios-teologijos-antologija

XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija

 

Evangeliškosios teologijos tekstų lietuvių kalba vis dar nėra daug. Todėl 2013 m. išleista dviejų pastarųjų amžių iškiliausių evangeliškosios teologijos atstovų – akademinių mąstytojų, dvasininkų, bažnyčių vadovų – tekstus, ryškiausiai reprezentuojančius įvairias jos kryptis, raidą ir problematiką aprėpianti knyga „Dievo pėdsakais. XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija“ išties nekasdienis įvykis. Antologiją sudarė Heidelbergo universiteto profesorius dr. Wilfried Härle ir Klaipėdos universiteto dėstytojas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Tomas Kiauka, knygos vertėjas iš vokiečių kalbos. Analogiškos antologijos pastaraisiais metais išleistos ir latvių bei estų kalbomis.

Knygos įvade glaustai pristatomi joje įtraukti autoriai, pateikiami trumpi kiekvieno teksto komentarai. Greta jų spausdinamas apžvalginis dr. T. Kiaukos straipsnis „Evangeliškoji teologija modernybės laikais“. Nuosekli evangeliškosios teologijos ir šio laikotarpio bažnyčios istorijos apžvalga lietuviškai pateikiama pirmą kartą. Ją paskaityti būtų pravartu kiekvienam, norinčiam geriau suprasti naujausių laikų visuomenės raidą.  Knygos leidimui pritarė ir projektą palaikė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia bei Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centras, išleido „Kultūros barų“ leidykla. Leidimą parėmė Vokietijos evangelikų bažnyčia (EKD), Kurheseno-Valdeko evangelikų bažnyčia, Badeno evangelikų bažnyčia, Martyno Liuterio sąjunga, Gustav-Adolf-Werk fondas ir kt.

2013 m. lapkričio 12 d., antradienį, knygos pristatymo vakaras surengtas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekoje. Drauge su vienu iš knygos sudarytojų ir vertėju dr. T. Kiauka miesto visuomenei knygą pristatė KU Evangeliškosios teologijos centro direktorius, Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje doc. dr. Arūnas Baublys ir KU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Rimantas Balsys. Muzikine dalimi sutiktuvių vakarą praturtino pianistas Viktoras Paukštelis. Pasak dr. A. Baublio, labai natūralu, kad knyga pirmiausia pristatyta Klaipėdoje – istoriškai evangeliškame krašte. Pristatymo vakare taip pat dalyvavo LELB Konsistorijos narys Jurgis Aušra, kunigai Remigijus Šemeklis ir Jonas Liorančas, KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė ir kt.

Lapkričio 29 d., penktadienio vakarą, antologijos sutiktuvės surengtos Vilniaus ev. liuteronų parapijos „Liuteronų namų“ salėje. Būtent iš šios parapijos studijuoti teologijos į Vokietiją 1993 m. išvyko T. Kiauka. Drauge su juo knygą vilniečiams pristatė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė Dainora Pociūtė ir VU TSPMI doc. dr. Nerija Putinaitė, Vilniaus ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkė. Vakarą moderavo „Lietuvos evangelikų kelio“ redaktorius, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys Kęstutis Pulokas. Muzikavo pianistas Viktoras Paukštelis.  Dalytasi mintimis apie pasirodžiusios antologijos reikalingumą ir naudą ne tik teologiniam žmonių švietimui, bet ir religijotyros mokslui, teologinės minties sklaidai Lietuvoje. Pabrėžta, kad daugelis į antologiją įtrauktų autorių lietuviškai prabyla pirmą kartą. Viltasi, kad galbūt pradėtas darbas palaipsniui užpildys susidariusią nišą – knygoje apimti XIX-XX amžiai laikui bėgant prasiplės iki vėlyvųjų viduramžių – Reformacijos Europoje pradžios.

Pasak dr. T. Kiaukos, nors leidinys pirmiausia orientuotas į akademinę bendruomenę, jis skirtas kiekvienam mąstančiam žmogui. Vyskupas M. Sabutis prisipažino, kad ne visų knygoje skelbiamų tekstų mintys jam asmeniškai artimos, tačiau knyga neabejotinai svarbi teologiniam visuomenės lavinimui bei Lietuvos evangeliškajai tradicijai vystyti. Prof. D. Pociūtė pažymėjo, kad iki šiol labai stokojama panašaus pobūdžio tekstų lietuvių kalba. Tyrinėjant evangeliškosios minties plėtrą Lietuvoje, nuolat susiduriama su panašia problema – lietuvių kalba vis dar nėra net pagrindinių protestantizmo klasikų ir ideologų M. Liuterio, P. Melanchtono, J. Kalvino ir kt. darbų. Nepakankamai nagrinėjama ir XVI a. lietuvių savarankiška teologinė mintis, jos raida, sąsajos. Lietuviškosios raštijos pradininkai visuomenėje nuveikė ir labai reikšmingą tikybinį darbą. Tarp žymiausių to meto LDK teologų minėtinas ev. reformatas Andrius Volanas, akivaizdžiai įtakotas liuteronų, ypač P. Melanchtono. O ir kalbant apie antologijos apimamą laikotarpį, verta prisiminti, kad F.E.D. Schleiermacherio, kurio tekstais ji pradedama, amžininkas buvo ir Karaliaučiaus universiteto profesorius kun. Liudvikas Rėza, kuris kaip teologas Lietuvoje atrandamas tik pastaruoju metu.

Dr. N. Putinaitė pareiškė iš esmės nemėgstanti antologijų, nes jos tik sužadina alkį, tačiau nepasotina. Daug geriau skaityti ištisus konkrečių autorių veikalus. Vis dėlto antologijose skelbiami tekstai skaitytoją gali paskatinti išsamiau pasidomėti jų autorių darbais. Pasak pranešėjos, skaitant moderniųjų teologų tekstus, dažnokai neapleidžia klausimas dėl jų asmeninio santykio su tikėjimu – kai kurių autorių teologiniuose veikaluose Dievas net nėra minimas, juntama politinių realijų įtaka (knygos sudarytojas šiai pastabai iš dalies oponuos primindamas, kad tiesmukas Dievo minėjimas dar nebūtinai liudija autentišką tikėjimą, o ir su Dievo vardu lūpose žmonės yra pridarę negerų dalykų). Prelegentė taip pat pasiūlė ateityje neapsiriboti vien vokiečių ar vokiškosios tradicijos tiesiogiai veikiamais evangeliškąją mintį plėtojančiais autoriais.

Pasibaigus „oficialiajai“ antologijos pristatymo daliai, susirinkusieji buvo kviečiami neskubėti skirstytis, o pasivaišinti arbata, sausainiais ir pasidalyti mintimis bei įspūdžiais apie naująją knygą, pabendrauti su jos sudarytoju ir vakaro prelegentais. Visi panorėję galėjo knygą įsigyti.

Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.1-2

Antologijos pristatymas Vilniaus ev. liuteronų parapijoje. Kęstučio Puloko nuotraukos

2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 001 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 005 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 011 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 016 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 018 PRIORITET 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 006

                                                                                                       

J. Basanavičiaus premija įteikta architektams M. ir M. Purvinams

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Lapkričio 22 d., J. Basanavičiaus gimimo dienos išvakarėse, Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje buvo įteikta 2013 metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Vyriausybės nutarimu ji paskirta architektams Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei už etninės architektūros, Mažosios Lietuvos kultūros tyrimus ir populiarinimą. Skaitykite toliau

Ekskursija į Karaliaučių

Po Kristijono Donelaičio žemę 

Šiais metais paminėjus Ragainės kunigo Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos autoriaus, mirties 450-ąsias metines, o kitais metais rengiantis minėti Tolminkiemio kunigo Kristijono Donelaičio, grožinės lietuvių literatūros pradininko, gimimo 300-ąjį jubiliejų, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija liepos 20-21 dienomis kvietė į pažintinę išvyką po Karaliaučiaus kraštą.  Skaitykite toliau

Renginys, skirtas Reformacijos dienai

Bažnyčios istorijos labirintai

Viktorija Liauškaitė

Mokslininkių disputas apie reformaciją Lietuvoje

2013-11-14

Lapkričio 5-ąją Lietuvos mokslų akademijoje vyko Reformacijos dienai skirtas disputas „Reformacija Lietuvoje: asmenybės, procesai, idėjos”, kuriame įžvalgomis dalinosi doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė ir prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.
Pasak I.Lukšaitės, 16  amžiuje žmonių poreikis keistis ėjo per tikėjimą, todėl ir kilo reformacijos judėjimas Europoje. Po kurio laiko reformacija pasiekė ir Lietuvą, kuri, prabėgus šimtmečiui, t.y. 17 a. viduryje, jos įtakojama labai pasikeitė. D.Pociūtės-Abukevičienės teigimu,  Europoje reformacijos idėjos  sklido iš dviejų centrų – Vitembergo ir Ženevos. Jos pasiekė ir Lietuvą, kur sprendė tokius pačius klausimus, kaip ir Europoje. Skaitykite toliau