Mėnesio archyvas: gegužės 2010

Lietuvos RIKD valdybos posėdžio protokolas

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos

POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr. __1__  

2010-05-27

 Vilnius


            Posėdžio pirmininkas – prof. Sigitas Kregždė            

            Posėdžio sekretorius – Vytautas Gocentas  

Dalyvauja: prof. Sigitas Kregždė, Donatas Balčiauskas, Vytautas Gocentas, habil.dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, dr. Ingrida Korsakaitė, Algis Karosas, Algirdas Žemaitaitis, Kęstutis Pulokas, dr. Dobilas Kirvelis, Astrida Petraitytė, dr. Aldona Prašmantaitė.

Darbotvarkė:  

1. Draugijos naujos valdybos narių pristatymas.

2. Konferencijos „Reformacija – pilietinė visuomenė – valstybė“ (2007 10 27) medžiagos papildymas. 

3. Konferencijos, skirtos paminėti teisininko, politiko g.dr. Martyno Yčo gimimo 125 ir pedagogo, politiko prof. Jono Yčo 130 gimimo metines, rengimas.

4. Draugijos 2010 m. veiklos plano peržiūrėjimas ir tvirtinimas.

5. Kiti klausimai.

Svarstyta:

1. Draugijos naujos valdybos narių pristatymas. 

Pradedant valdybos posėdį prof. S. Kregždė pasiūlė tylos minute prisiminti nesenai į Anapilį išėjusius – Draugijos narę nuo įsikūrimo prof. Reginą Žepkaitę (1925 07 28 – 2010 04 28), nuolatinį Draugijos rėmėją Petrą Jaunių (1913 02 17 – 2010 05 02),  kun. Petrą E. Čepą (1921 09 22 – 2010 05 23).            

D. Balčiauskas perskaitė naujos Draugijos valdybos sąrašą, kuriame – 21 narys. Iš jų valdybos posėdyje pirmą kartą dalyvavo rašytoja Astrida Petraitytė ir kultūros, literatūros istorikė, Reformacijos ir protestantizmo tyrinėtoja habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Pasidžiaugta, kad nauji valdybos nariai reikšmingai sustiprina Draugijos valdybos intelektualines pajėgas. 

Svarstyta:

2. Konferencijos „Reformacija – pilietinė visuomenė – valstybė“ (2007 10 27) medžiagos papildymas.            

Prof. S. Kregždė priminė 2007 10 27 Vilniaus universitete vykusią tarptautinę konferenciją „Reformacija – pilietinė visuomenė – valstybė“, kurios medžiaga ligi šiol nėra išleista.  Nutarta papildyti vertinga kitų autorių pranešimų medžiaga, organizuojant Draugijos 20-mečiui (2012 m.) skirtą konferencijos 2-ąją dalį ir abiejų konferencijos dalių pranešimus išleisti viename leidinyje.             

Svarstyta:

3. Konferencijos, skirtos paminėti teisininko, politiko g. dr. Martyno Yčo gimimo 125 ir pedagogo, politiko prof. Jono Yčo 130 gimimo metines, rengimas. 

Dr. Dobilas Kirvelis, atsakingas už pasirengimą konferencijai, informavo, kad konferencijos data – rugsėjo 25 d., o pagrindinis konferencijos rengėjas – Vilniaus universitetas, su kurio rektoriumi prof. Benediktu Juodka suderinti organizaciniai klausimai. Numatomi penki pranešėjai – trys pranešimai ir pranešėjai žinomi, su kitais baigiama derinti. 

Habil. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė. Po konferencijos, talkinant Vilniaus universiteto leidyklai (lėšų paieška, rengimas), reikėtų išleisti konferencijos pranešimus.

Svarstyta:

4. Draugijos 2010 m. veiklos plano peržiūrėjimas ir tvirtinimas.  

D. Balčiauskas. Liepos 24 d. numatoma pažintinė ekskursija „Kunigaikščių Radvilų takais“. Ekskursija kartojama ir vis susilaukia naujų keliautojų ar tų, kurie nori prisiminti prasmingus įspūdžius, pastebėti pokyčius istorinėse Lietuvos vietovėse. 

Rugpjūtis – Draugijos atostogų mėnuo.

Rugsėjo 9 d. numatomos knygos Abraomas Kulvietis : sonetų romanas / Kostas Fedaravičius. – Jonava : Dobilas, 2010. – 190 p. – ISBN 978-609-409-023-3 sutiktuvės, dalyvaujant knygos autoriui.

Rugsėjo 25 d. – jau minėta brolių Yčų jubiliejų paminėjimui skirta konferencija.

Spalio 28 d. – Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje (kartu su Mokslininkų rūmais) A. Volano 480-ųjų metinių paminėjimas-disputas: pranešėjai-vedėjai habil. dr. Ingė Lukšaitė ir dr. kun. Kęstutis Daugirdas. 

Lapkričio mėn. (diena dar nesuderinta) – filosofo ir atkurtosios Nepriklausomybės signataro Romualdo Ozolo pranešimas. 

Gruodžio 7 d. Vilniaus mokytojų namuose istoriko Kornelijaus Šišlos pranešimas – manoma (prof. S. Kregždė), kad galėtų būti atlikta šiandienos jaunimo judėjimų apžvalga. 

Prof. S. Kregždė. Į Draugijos pirmininką kreipėsi prof. Vincentas Drotvinas, siūlydamas savo pranešimą apie leksikografą, tautosakos rinkėją Jokūbą Brodovskį ir jo dviejų dalių vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodyną. 

2010 m. Draugijos renginių planui pritarta.

Atsiliepiant į prof. V. Drotvino pasiūlymą, bus ieškoma galimybė minimą renginį organizuoti 2011 m. 

Svarstyta.

5. Kiti klausimai. 

A.Petraitytė yra užsakiusi “Literatūrai ir menui” habil. dr. D. Pociūtės-Abukevičienės straipsnį apie Abraomą Kulvietį – šiemet minimas lietuviškosios raštijos pradininko, kultūros veikėjo A. Kulviečio 500-osios gimimo metinės. Šį straipsnį siūloma vėliau perkelti ir į „Bernardinai.lt“  bei Draugijos tinklalapius. 

Prof. S. Kregždė. Rugsėjo mėnesį, į Lietuva paskaitiniam darbui atvykus dr. Violetai Kelertienei, įvyks Petro Jauniaus pelenų urnos laidotuvės. Tam laikui būtų gerai parengti P.Jauniui skirtą lankstinį – prašyta valdybos narių pasidairyti ir pasiteirauti galimų talkininkų, kurie galėjo pažinoti velionį.

D. Balčiauskas. Konsultavosi LR Finansų ministerijoje – nebėra privalomo reikalavimo, kad Draugijos buhalteris būtų etatinis darbuotojas, bet reikalingas protokolinis sprendimas ir susitarimas, kad visuomeniniais pagrindais tokį darbą atliekanti asmuo būtų įsipareigojęs tai atlikti. 

Balčiauskas. Mėnesio pradžioje (2010-05-05) Vilniaus m. savivaldybėje, dalyvaujant Draugijos atstovams (prof. S. Kregždė, D. Balčiauskas, V. Gocentas) vėl aptartas Reformatų skvero tvarkymo klausimas: rengiamasi 1-ąjam tvarkymo etapui – atkurti skvero žemės reljefą, sutvarkyti želdinius ir medžius.

Dr. D. Kirvelis. Draugijai perduotos dovanotos naujai išleistos knygos. Jų dovanotojas – prof. Martynas Yčas. Knygos bus įteikiamos aktyviems Draugijos Valdybos ir kitiems nariams. Už dovanotas knygas padėkota raštiškai (D. Balčiauskas). 

Balčiauskas. Vis dar nėra gautos dalinės paramos lėšos (500,00 Lt) iš Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios už knygos „Apie Biržų ev. liuteronų parapijų kovas“ [orig. Aus den Kämpfen der evangelisch-lutherischen Gemeinden zu Birsen / M. von R. – Riga: Jonck & Poliewsky, 1914] vertimą. Būtina papildomai šiuo klausimu susisiekti. 

Prof. S. Kregždė ir D. Balčiauskas.  Siekiant pagyvinti Draugijos veiklą, būtina atnaujinti Draugijos internetinio tinklalapio medžiagą. Tai gali pasitarnauti ir Draugijos gretų atjauninimui. Būtina pagalvoti apie tinklalapio redkolegijos sudarymą, įdėti Draugijos organizacinius dokumentus, operatyviai papildyti naujienomis.

 Posėdžio pirmininkas                                                                  prof. Sigitas Kregždė 

 Posėdžio sekretorius                                                                  Vytautas Gocentas 

Petras Jaunius 1913 02 17 – 2010 05 02 in memoriam

In memoriam

Petras Jaunius 1913 02 17 – 2010 05 02

Petras Jaunius (Januševičius) gimė Jokniūnų kaime, Papilio valsčiuje, Biržų apskrityje. Jo tėvas Jonas Januševičius, vidutinis kaimo ūkininkas, laukė sūnaus – patikimo paveldėtojo. Guvus vaikas, siekiantis mokslo, tėvo buvo taip pristabdomas: Skaitykite toliau

Amžinas pažinimo keleivis

2010 m. gegužės 15 dieną (šeštadienį) Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios „Sandoros“ salėje įvyko susitikimas su Klaipėdos krašto mokytoja, rašytoja, kraštotyrininke, visuomenės veikėja Edita Barauskiene. Renginyje taip pat dalyvavo VU doc. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. Skaitykite toliau