Mėnesio archyvas: lapkričio 2014

Istorikė Lukšaitė: žmogus negali nugyventi gyvenimo du kartus

http://www.alfa.lt/straipsnis/1296304/istorike-luksaite-zmogus-negali-nugyventi-gyvenimo-du-kartus

Nutautėjimas ir siekis gyventi geriau – aktualūs dabartinėje Didžiojoje Lietuvoje

Šį leidinį per jo pristatymą ne kartą pavadino paminklu, tą padarėte ir Jūs, bet iš pasisakiusiųjų pasigirdo replika, kad tai yra ne paminklas, o ginklas. Ar sutinkate su ja? – kultūros istorikei klausimus pateikiu po enciklopedijos apie Mažąją Lietuvą anglų kalba „Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor“ (išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras) pristatymo Lietuvos mokslų akademijoje Vilniuje. Skaitykite toliau

Po pasaulį klajojęs baletas „Vaivos juosta“ grįžta į Lietuvos sceną

http://www.voruta.lt/po-pasauli-klajojes-baletas-vaivos-juosta-grizta-i-lietuvos-scena/

2014 m. GRUODŽIO  4 d.  18.30 val.

Lietuvos valstybinio rusų dramos teatro salėje (J.Basanavičiaus g. 13)

Pastatymas skiriamas kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms

Bilietus platina: www.tiketa.lt,   informacija 1588.

Premjera – gruodžio 4 dieną 18:30 Lietuvos rusų dramos teatre. Skaitykite toliau

Baigiamieji Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių renginiai

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija maloniai kviečia Jus į baigiamuosius Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių renginius, vyksiančius Vilniuje š. m. gruodžio 9-10 dienomis

– į visuomenei skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai) ir šventinį vakarą.

Renginiai vyks Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros vartų g. 5) ir Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A). Konferencijos programą ir kvietimą prisegame.

Maloniai laukiame Jūsų!

Nuoširdžiai – organizatoriai

KD konferencija kvietimas

KD konferencija programa

http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/neatrastas-donelaitis-nuo-archyvu-dulkiu-iki-italija-pasie2014 me­tų gruo­džio 9–10 die­no­mis Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas, mi­nė­da­mas Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio (1714–1780) 300(1714–1780) 300 me­tų gi­mi­mo su­kak­tį, ren­gia lie­tu­vių na­cio­na­li­niam poe­tui skir­tą tarp­tau­ti­nę moks­li­nę kon­fe­ren­ci­ją „Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio reikš­mės“ (XIV Jur­gio Le­be­džio skai­ty­mai). Tai vie­nas pres­ti­žiš­kiau­sių moks­lo ren­gi­nių, skir­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio ju­bi­lie­jui. Gruo­džio 9 die­ną kon­fe­ren­ci­ja vyks Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, gruo­džio 10 die­ną – Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­ju­je.

Ren­gi­nys yra at­vi­ras pla­čia­jai vi­suo­me­nei – į jį kvie­čia­mi vi­si, kam smal­su su­ži­no­ti ak­tua­liau­sias moks­lo nau­jie­nas apie Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą, iš­girs­ti nau­jas poe­to teks­tų in­terp­re­ta­ci­jas, pra­skleis­ti nau­jau­sių ar­chy­vi­nių, is­to­ri­nių ty­ri­mų už­dan­gą, gau­ti lig­šio­li­nės do­ne­lai­ti­kos ref­lek­si­jų vaiz­dą, su­vok­ti Do­ne­lai­čio kū­ry­bos ir as­me­ny­bės vaid­me­nį lie­tu­vių kul­tū­ros ir li­te­ra­tū­ros rai­do­je, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio kul­tū­ros kon­teks­tuo­se.

Ar tai, ką ty­rė­jams pa­vy­ko ras­ti Ka­ra­liau­čiaus ir Ber­ly­no ar­chy­vuo­se, at­sklei­džia mums nau­jų duo­me­nų apie K. Do­ne­lai­čio gy­ve­ni­mą, as­me­ny­bę, pa­ga­liau – apie žy­miau­sio jo kū­ri­nio „Me­tai“ at­si­ra­di­mo ap­lin­ky­bes? Kur ar­chy­vų „me­džio­to­jus“ to­liau ve­da dar ne­atras­to Do­ne­lai­čio pa­li­ki­mo pėd­sa­kai? Ar „Me­tus“ pa­grįs­tai lai­ko­me vien­ti­su kū­ri­niu, ku­rio at­ski­ros da­lys ne­at­sie­ja­mai vie­na su ki­ta su­si­ju­sios? Koks Do­ne­lai­čio poe­mos sim­bo­lis puo­šia šie­met Pi­zo­je ita­liš­kai pa­si­ro­džiu­sių „Me­tų“ (it. „Le sta­gio­ni“) vir­še­lį? Ir ga­liau­siai – ko­kie yra pa­tys gar­džiau­si „Me­tuo­se“ ap­ra­šo­mi bū­rų val­giai? Apie vi­sa tai ir dar dau­giau bus ga­li­ma iš­girs­ti kon­fe­ren­ci­jo­je.

Pra­ne­ši­mus skai­tys per 30 da­ly­vių. Pa­sak vie­no iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Teks­to­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vo, dr. Mi­ko Vai­ce­kaus­ko, kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vaus pir­miau­sia ži­no­mi lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­lo­gai, taip pat kal­bi­nin­kai, is­to­ri­kai, dai­lė­ty­ri­nin­kai, fi­lo­so­fai, et­no­lo­gai. Sve­čių at­vyks­ta iš Frank­fur­to, Pra­hos, Brno, Pi­zos, Ciu­ri­cho, Ka­ra­liau­čiaus, Mask­vos. Te­mų spek­tras ga­na pla­tus – nuo K. Do­ne­lai­čio gy­ve­na­mo lai­ko ir ap­lin­kos, nuo jo kū­ry­bos in­terp­re­ta­ci­jų iki to me­to gas­tro­no­mi­nio kon­teks­to ar gry­bų pa­va­di­ni­mų ver­ti­mo prob­le­ma­ti­kos į ita­lų kal­bą.

Fil­har­mo­ni­jo­je vyk­sian­čią kon­fe­ren­ci­jos da­lį vai­ni­kuos šven­ti­nis va­ka­ras. Bus įteik­ta Kal­bos pre­mi­ja. Žo­dį apie K. Do­ne­lai­tį tars pro­fe­so­rė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė, kon­cer­tuos Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Pe­tras Bin­ge­lis), ak­to­rius Dai­nius Svo­bo­nas. Prog­ra­mo­je – gies­mės, Al­gi­man­to Bra­žins­ko, Vla­do Šve­do, Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus, Vid­man­to Bar­tu­lio kū­ri­nių cho­rui vė­ri­nys. Kon­fe­ren­ci­jos klau­sy­to­jams kon­cer­tas ne­mo­ka­mas.

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to informacija

kusiu-vyzu/192297

 

Reformacijos dienai ir kun. K. Donelaičiui

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.10-11

Reformacijos dieną paminėti kasmet visuomenę kviečianti Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, šiemet minint Kristijono Donelaičio jubiliejinius metus, lapkričio 4 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje surengė viešą VU prof. habil. dr. Dainoros Pociūtės-Abukevičienės ir doc. dr. Dariaus Kuolio diskusiją „Kodėl Donelaitis?“. Diskusijai vadovavo Reformacijos draugijos valdybos narys, „Lietuvos evangelikų kelio“ redaktorius Kęstutis Pulokas.

Skaitykite toliau

300-ojo gimtadienio sulaukęs Donelaitis liko vienišas už „geležinės uždangos“

http://www.alfa.lt/straipsnis/1272453/300-ojo-gimtadienio-sulaukes-donelaitis-liko-vienisas-uz-gelezines-uzdangos

Gali būti, kad Karaliaučių (Kaliningradą), Tilžę (Sovetską), Tolminkiemį (Nesterovą) ar  karalienės Luizės tiltą per Nemuną ties Ragaine (Nemanu);  Kristijoną Donelaitį, Liudviką Rėzą, Martyną Mažvydą ir kitus mums ypatingus ir reikšmingus vardus ir vietovardžius kuriam laikui teks užmiršti.  Skaitykite toliau

Filosofui V. Bagdonavičiui įteikta Valstybinė J. Basanavičiaus premija

http://www.mazoji-lietuva.lt/filosofui-v-bagdonaviciui-iteikta-valstybine-j-basanaviciaus-premija/

Ketvirtadienį Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją įteikė filosofui, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjui, humanitarinių mokslų daktarui Vaclovui Bagdonavičiui. Skaitykite toliau

Lietuvos evangelikų reformatų švietimo politikos aspektai XVI-XVIII a.

Audronė Pečiulytė. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė. Pranešimas

Reformacija prasidėjo visuomenės dalyje, kurioje nuo XVI a. labai ryškiai brendo poreikis naujovėms ir suvokimas, kad būtinos permainos daugelyje Lietuvos visuomeninio gyvenimo sričių. Visuomenėje ypač ryškiai buvo subrendęs švietimo institucijų ir mokymo turinio reformos poreikis. Skaitykite toliau

Donelaičio keliais po 300 metų

http://www.donelaitis.info/index.php?p=si&sid=242&tid=242&more=1

Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities Kultūros ministerijos kvietimu spalio 28-29  dienomis per 40-ties žmonių delegacija dalyvavo renginiuose, skirtuose Poeto 300-osioms gimimo metinėms ir 35-osioms K.Donelaičio muziejaus įkūrimo Tolminkiemyje metinėms paminėti.  Visos kelionės metu delegaciją iš įvairių organizacijų (Seimo, Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijų, K.Donelaičio jubiliejinės komisijos ir K.Donelaičio draugijos, Lietuvos rašytojų ir dailininkų sąjungos, akademinės bendruomenės, kultūros, švietimo  ir meno atstovai iš Klaipėdos, Kybartų) lydėjo ir globojo ambasados Karaliaučiuje  darbuotojai – laikinai einantis konsulo pareigas Vytautas Umbrasas ir kultūros atašė Romanas Senapėdis. Keliavome skaitydami Metų ištraukas, klausydami gyvosios enciklopedijos N.Kitkausko pasakojimų apie šio krašto istoriją.

Skaitykite toliau

Viešnagė Karaliaučiaus srityje

http://www.mab.lt/lt/naujienos/1334

Spalio 28–29 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas kartu su didele grupe Lietuvos politikos, kultūros, mokslo, meno ir visuomenės veikėjų apsilankė Karaliaučiaus srityje, kur dalyvavo jubiliejiniuose Kristijono Donelaičio renginiuose. Lietuvos delegaciją sudarė Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė, Kultūros viceministrė Agneta Lobačevskytė, URM ambasadorius ypatingiems pavedimams Artūras Žurauskas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas prof. Romas Pakalnis, Lietuvos K. Donelaičio draugijos pirmininkas dr. Napaleonas Kitkauskas ir tos draugijos narė dr. Laimutė Kitkauskienė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė, Marijampolės K. Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė, rašytojai Stasys Kašauskas, Eugenijus Ališanka, Sergejus Isajevas (Clandestinus), Marius Burokas, kiti politikos, kultūros, mokslo ir meno darbuotojai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Marijampolės. Skaitykite toliau