Mėnesio archyvas: gegužės 2014

GIESMIŲ ŠVENTĖ – 2014

Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia,         

minint kunigo Kristijono Donelaičio 300 –tųjų gimimo metinių sukaktį bei

LELB vyskupo Jono Viktoro Kalvano senj. 100-ąsias gimimo metines,

š. m. birželio mėn. 7 d. (šeštadienį) 15.00 val. rengia

Lietuvos evangeliškų bažnytinių chorų

GIESMIŲ ŠVENTĘ – 2014

GS2014 Skaitykite toliau

Su Vlado Jakubėno vardu ir dvasia

http://www.birzietis.lt/?data=2014-05-20&rub=1389682200&id=1400563968

Tre­čia­die­nį „Bir­žie­čių žo­dis“ kar­tu su Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais va­žia­vo į sos­ti­nę. Kom­po­zi­to­riaus Sta­sio Vai­niū­no na­muo­se bu­vo nu­ma­ty­tas va­ka­ras-kon­cer­tas, skir­tas pia­nis­to, mu­zi­ko­lo­go, kom­po­zi­to­riaus, mu­zi­kos vei­kė­jo Vla­do Ja­ku­bė­no gi­mi­mo 110-osioms me­ti­nėms. Va­ka­ras vy­ko ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se.

Skaitykite toliau

Kazys Kazakevičius. Iš Prūsijos nė plytų neliko

http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/is-prusijos-ne-plytu-neliko/179563

Kaip iš Ka­ra­liau­čiaus kraš­to že­mė­la­pio iš­ny­ko ne tik iš­ti­si kai­mai, bet ir mies­tai, da­bar ga­li­ma iš­vys­ti Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je įsi­kū­ru­sia­me Šir­vin­tos mu­zie­ju­je. Mat vi­sai gre­ta šio mies­to, tik ki­ta­pus Šir­vin­tos upės, ka­dai­se stūk­so­jo Šir­vin­tos mies­to rū­mai. Di­din­ga mū­ri­nė baž­ny­čia, daug mū­ri­nių pa­sta­tų su įsi­kū­ru­sio­mis par­duo­tu­vė­mis, įvai­rio­mis įstai­go­mis. Ta­čiau da­bar to­je vie­to­je, kur ki­ta­dos bū­ta mies­to, ply­ti ply­ni lau­kai.

<…> To­kių griū­van­čių mies­tų ir kai­mų ga­li­ma ap­tik­ti dar ir šian­dien. Vos už 150 ki­lo­me­trų nuo Ka­ra­liau­čiaus, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va, vis dar te­bė­ra Kau­kie­mio (Jas­no­jė) mies­te­lis, da­bar ta­pęs vos ne vai­duok­liu. O prieš­ka­riu, 1939 me­tais, ja­me vei­kė 16 mais­to pre­kių par­duo­tu­vių, 4 ava­ly­nės par­duo­tu­vės, dir­bo 6 kir­pė­jai, vei­kė 4 spaus­tu­vės, sa­vo pa­slau­gas siū­lė 13 vieš­bu­čių, vei­kė 600 vie­tų ki­no sa­lė.

Tuo­met mies­te gy­ve­no 4492 gy­ven­to­jai. Ta­čiau šian­dien apie bu­vu­sią Kau­kie­mio pra­ei­tį pri­me­na tik griu­vė­siai.

<…> Į Ka­ra­liau­čiaus kraš­tą da­bar užk­lys­tan­tys lie­tu­viai jau abe­jin­gi tam, kas vyks­ta se­no­jo­je Prū­si­jo­je. Jiems kur kas svar­biau, kad pa­sie­nio de­ga­li­nė­se bū­tų pi­ges­nio ben­zi­no bei dy­ze­li­no, o pa­sie­nio tar­ny­bų par­ei­gū­nai ne­bū­tų to­kie griež­ti.

Žukuose pagerbtas kun. Oskaro Brüsewitzo gyvenimas ir darbai

Artėjant aštuoniasdešimt penktosioms kunigo Oskaro Alfredo Brüsewitzo (Briušvico, Briuzevičiaus), tragiško likimo kovotojo už krikščionių teises komunistinėje Rytų Vokietijoje, gimimo metinėms, sukaktis 2014 05 18 buvo prisiminta sekmadienio pamaldose Žukų ev. liuteronų bažnyčioje (kun. Edikas Šulcas), esančioje vos už poros kilometrų nuo jo gimtinės. Apie kun. O. Brüsewitzą prieš trejus metus rašėme „Lietuvos evangelikų kelyje“: Irena Tumavičiūtė. Gyvasis fakelas iš Mažosios Lietuvos// LEK, 2011 Nr.5, p.6-7. Dabar mūsų skaitytojams pateikiame dar vieną iš Vokietijos spaudos parengtą straipsnį. Skaitykite toliau

Agluonėnai pagerbė savo kraštietį Richardą Kantą

 

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/agluonenai-pagerbe-savo-krastieti-ricarda-kanta-1193396/

Gegužės 16 d. Agluonėnuose, Lietuvininkų ąžuolyne, atidengtas naujas krikštas, skirtas vieno iš žymiausių visų laikų filosofo Imanuelio Kanto proseneliui Richardui Kantui, kuris gyveno gretimame Kantvainų kaime. Ta proga pasodinti keturi ąžuoliukai: Imanueliui Kantui, kurio 290-ąsias gimimo metines šiemet minime, Kristijonui Donelaičiui – jo 300-osioms gimimo metinėms, Spaudos atgavimo 110-osioms metinėms ir ketvirtas –visiems, susirinkusiems į šventę. Skaitykite toliau

Mindaugas Klusas. Skulptūros K. Donelaičiui liko Seinuose:

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/skulpturos-k-donelaiciui-liko-seinuose/179703 <http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/skulpturos-k-donelaiciui-liko-seinuose/179703>

Nuo ko­vo 27 iki ge­gu­žės 7 die­nos Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­tre Var­šu­vo­je vei­kė Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms skir­ta skulp­tū­ros ir ta­py­bos par­oda „Šimt­me­čio por­tre­tas“. Grįž­da­ma na­mo, „skulp­tū­ri­nė“ jos da­lis pa­si­li­ko Sei­nuo­se, Lie­tu­vių na­muo­se. <…> Sei­nuo­se par­oda veiks iki ge­gu­žės 28 die­nos.