Su Vlado Jakubėno vardu ir dvasia

http://www.birzietis.lt/?data=2014-05-20&rub=1389682200&id=1400563968

Tre­čia­die­nį „Bir­žie­čių žo­dis“ kar­tu su Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais va­žia­vo į sos­ti­nę. Kom­po­zi­to­riaus Sta­sio Vai­niū­no na­muo­se bu­vo nu­ma­ty­tas va­ka­ras-kon­cer­tas, skir­tas pia­nis­to, mu­zi­ko­lo­go, kom­po­zi­to­riaus, mu­zi­kos vei­kė­jo Vla­do Ja­ku­bė­no gi­mi­mo 110-osioms me­ti­nėms. Va­ka­ras vy­ko ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se.

mamBir­žie­čiai moks­lei­viai ren­gė­si kon­cer­tui. Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los vy­res­nių­jų kla­sių an­samb­lis, va­do­vė Vik­to­ri­ja Mor­kū­nie­nė, ruo­šė­si dai­nuo­ti lie­tu­vių liau­dies dai­nos „Svy­ruoj, lin­guoj paukš­te­lis“ iš­dai­lą, jau­no­sios pia­nis­tės Mi­la­na Ža­dei­kai­tė (mo­ky­to­ja D. Bu­kie­nė), Ga­bi­ja Lau­my­tė ir Mil­da Va­ria­ko­jy­tė (mo­ky­to­ja Ina Va­lot­kie­nė) bu­vo pa­ren­gu­sios po ke­le­tą V. Ja­ku­bė­no ir jo am­ži­nin­kų kū­ri­nių.

Mo­ki­niai ir mo­ky­to­jos sku­bė­jo pa­re­pe­tuo­ti: te­ko su­si­pa­žin­ti su inst­ru­men­tu ir sa­lės akus­ti­ka, o na­mų va­do­vas mu­zi­ko­lo­gas Vac­lo­vas Juod­pu­sis ma­lo­niai su­ti­ko vi­sus sve­čius. Pir­miau­sia – anks­ty­ves­nius bir­žie­čius.

Sa­li­kė­je jau bu­vo pa­re­pe­ta­vu­si bir­žie­tės pia­nis­tės Vir­gi­ni­jos Bal­čiaus­kai­tės-Dau­gir­die­nės mo­ki­nė, Kau­no Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos moks­lei­vė Dei­man­tė Ba­gurs­ky­tė.

Mu­zi­ko­lo­gas V. Juod­pu­sis ro­dė li­te­ra­tū­ros pa­ro­dė­lę, ku­rią pa­ren­gė iš as­me­ni­nių ar­chy­vų: kom­po­zi­to­riaus kū­ri­niai, iš­leis­ti Lie­tu­vo­je ir JAV, straips­nių rink­ti­nės. „Lie­tu­va ne­tu­rė­jo ir ne­tu­ri ki­to to­kio pla­taus aki­ra­čio mu­zi­ki­nio pa­sau­lio žmo­gaus, to­kio pui­kaus mu­zi­ko­lo­go, ku­ris prieš­ka­riu bu­vo Lie­tu­vos mu­zi­ki­nio gy­ve­ni­mo veid­ro­džiu, ver­ti­no ir kū­ri­nius, ir jų at­li­ki­mo su­bti­ly­bes“, – tei­gė V. Juod­pu­sis, o V. Dau­gir­die­nė pri­ta­rė: tai bu­vo vie­na iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos mu­zi­ki­nių fi­gū­rų, pui­kus kom­po­zi­to­rius, kon­cert­meis­te­ris, su ku­riuo no­rė­jo bend­ra­dar­biau­ti dau­ge­lis vo­ka­lis­tų. Bet iki šiol Lie­tu­vo­je nė­ra įver­tin­ti vi­si Vla­do Ja­ku­bė­no nuo­pel­nai Lie­tu­vos mu­zi­kai. „Gal to­dėl, kad žmo­nių, ku­rie prieš­ka­riu gy­vai bend­ra­vo su V. Ja­ku­bė­nu, jau nė­ra, o po­ka­riu mus sky­rė ne tik at­stu­mas, bet ir ge­le­ži­nė už­dan­ga“, – svars­tė p. Vir­gi­ni­ja.

Į va­ka­rą be­si­ren­kan­tys žmo­nės – tarp jų ma­tė­me daug Vil­niaus bir­žie­čių, o ir pa­čiu ren­gi­niu pa­dė­jo rū­pin­tis bir­žie­tis, Lie­tu­vos re­for­ma­ci­jos is­to­ri­jos ir kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Do­na­tas Bal­čiaus­kas, do­mė­jo­si ir Bir­žų rei­ka­lais, ir smal­siai ap­žiū­ri­nė­jo Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­nių ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­dą: mo­ki­niai mo­liui su­tei­kė V. Ja­ku­bė­no ba­le­to „Vai­vos juos­ta“ dva­sią.

Gra­žiai nu­skam­bė­jo bir­žie­čių mer­gai­čių dai­na, taip pra­dė­da­ma va­ka­ro kon­cer­tą. Vi­są va­ka­rą skam­bė­jo ir Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­ka, bu­vo pri­si­min­ti jo gy­ve­ni­mo eta­pai. V. Juod­pu­sis vis ak­cen­ta­vo kom­po­zi­to­riaus at­mi­ni­mą Bir­žuo­se, džiau­gė­si, kad tuo la­bai rū­pi­na­si Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­la.

„Prieš dvy­li­ka me­tų, kai D. Bal­čiau­sio do­va­no­ta len­ta pa­puo­šė Bir­žų mu­zi­kos mo­kyk­los sie­ną ir mo­kyk­la bu­vo pa­va­din­ta Vla­do Ja­ku­bė­no var­du, abe­jo­jau, ar su­ge­bės mo­kyk­la pa­tei­sin­ti šį var­dą. Bet da­bar aš ža­viuo­si mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių dar­bais, ne­šant ži­nią apie V. Ja­ku­bė­ną“, – sa­kė V. Juod­pu­sis. Mu­zi­ko­lo­gas pri­mi­nė apie Bir­žuo­se vyks­tan­čius Vla­do Ja­ku­bė­no jau­nų­jų pia­nis­tų tarp­tau­ti­nius kon­kur­sus, ku­rie ska­ti­na at­lik­ti šio kom­po­zi­to­riaus kū­ri­nius ir Lat­vi­jo­je. „Vla­das Ja­ku­bė­nas Bir­žų kraš­tui ypa­tin­gai bran­gus kaip čia gi­męs žmo­gus, jo var­dą tu­rė­tų ži­no­ti kiek­vie­nas bir­žie­tis. Tik kar­tais mes sa­vo švie­su­liams tei­kia­me per ma­žai dė­me­sio, ta­čiau ne bir­žie­čiai Vla­dui Ja­ku­bė­nui“, – džiau­gė­si V. Juod­pu­sis.

Mu­zi­ko­lo­go žo­džius kei­tė jau­nų­jų at­li­kė­jų at­lie­ka­mi V. Ja­ku­bė­no, B. Dva­rio­no, S. Vai­niū­no, A. Bra­žins­ko kū­ri­niai. O gra­žus siurp­ri­zas bu­vo pia­nis­to pro­f. Ro­ko Zu­bo­vo ir pia­nis­to Jus­to Šer­ve­ni­ko due­tas: for­te­pi­jo­nu ke­tu­rio­mis ran­ko­mis due­tas nuo­tai­kin­gai at­li­ko pen­kias iš­trau­kas iš V. Ja­ku­bė­no ba­le­to „Vai­vos juos­ta“. Bir­žie­čiams dar tu­rė­tu­me pri­min­ti, kad pa­ts R. Zu­bo­vas for­te­pi­jo­nui pri­tai­kė de­šimt šio ba­le­to iš­trau­kų, ku­rios da­bar vis daž­niau at­lie­ka­mos ne tik Bir­žų pia­nis­tų kon­kur­suo­se. Do­va­nų Sta­sio Vai­niū­no na­mams Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ra­mu­tė Pet­ro­ny­tė ir įtei­kė šių kū­ri­nių na­tų lei­di­nius.

Va­ka­ro pa­bai­go­je vi­si jo da­ly­viai fo­tog­ra­fa­vo­si, bend­ra­vo, vis klau­si­nė­da­mi – o kaip ten šian­dien Bir­žuo­se… Vie­niems rū­pė­jo, ku­rio­je vie­to­je sto­vi pa­mink­las Sa­las­pi­lio mū­šiui, o iš Bir­žų kraš­to ki­lęs pro­f. Ri­mas Ža­roms­kis, geog­ra­fas, okeo­no­lo­gas, siū­lė dar vie­ną pa­mink­lą pa­sta­ty­ti Bir­žuo­se: Ag­luo­nos ir Apaš­čios san­ta­kos vie­tą eže­re pa­žy­mė­ti pa­mink­lu… Idė­ja vi­siems pa­si­ro­dė įdo­mi, tik da­bar­ti­niai bir­žie­čiai pa­svars­tė, kad su tuo pa­mink­lu ga­li bū­ti kaip ir su ki­tais Bir­žuo­se vie­tos ne­ran­dan­čiais pa­mink­lais.

*

Į Bir­žus ve­žė­mės ži­no­ji­mą, kad Vl­ado Ja­ku­bė­no var­das ra­jo­no mu­zi­kos mo­kyk­lai duo­tas ne tik dėl var­do: steng­da­mie­si pro­pa­guo­ti šio mu­zi­kos pa­sau­lio žmo­gaus veik­lą ir kū­ry­bą mes dar kar­tą su­vo­kia­me, ko­kių gra­žių žmo­nių yra išau­gi­nu­si Bir­žų že­mė.

Ja­ni­na BAG­DO­NIE­NĖ

Ja­ni­nos Bag­do­nie­nės nuo­tr.

„Vla­do Ja­ku­bė­no kū­ry­ba nu­si­pel­nė daug di­des­nio dė­me­sio, ne­gu jo ro­do­ma Lie­tu­vo­je“ – tvir­ti­no mu­zi­ko­lo­gas Vac­lo­vas Juod­pu­sis ir pia­nis­tė Vir­gi­ni­ja Bal­čiaus­kai­tė-Dau­gir­die­nė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.