Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ev. liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2010 m. (3)

2010 m. sausis

1910 I Tilžėje Jonas Vanagaitis pradėjo leisti mėnraštį „Allgemeine litauische Rundschau“ (1910–1912 m.), kurio tikslas burti visus lietuvininkus į vieną šeimą, informuoti ir išjudinti jau nutautėjusius tėvynainius, teikė žinių ir apie Didžiąją Lietuvą.

1835 I 7 Gumbinėje mirė Karolis Gotardas Keberis, ev. liut. kunigas, giesmių rengėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo. Išleido giesmyną „Iš naujo perveizėtos ir pagerintos giesmių knygos“ (1832), vartotą iki 1841 m.

Gimė 1756 X 25 Girdavoje (*MLE, 2, 54).

1890 I 11 Ragainėje mirė Fridrichas Bekeris, mokytojas Tilžėje, rinkęs, vertęs į vok. kalbą ir skelbęs lietuvininkų tautosaką, išvertės studentų himną „Gaudeamus igitur“ (apie 1861 m.).

Gimė 1805 XII 21 Pamelečiuose (Tilžės aps.) (*MLE, 1, 159).

1855 I 13 Klaipėdoje mirė Frydrichas Vilhelmas Horchas, spaustuvininkas, pirmosios spaustuvės Klaipėdoje įkūrėjas (1816).

Gimė 1778 XI 8 Karaliaučiuje (*MLE, 1, 574). 

1995 I 15 Tauragėje mirė Jonas Kalvanas, teologijos licenciatas, Tauragės kunigas (ordinuotas 1940 VII 28), Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, „Maldų ir giesmių knygelės“ (1982) ir kitų liuteroniško turinio raštų parengėjas.

Gimė 1914 IV 24 Ruobežuose (Biržų par.) (*MLE, 1, 706–707).

1900 I 20 įsteigta pirmoji Maž. Lietuvos blaivybės draugija „Lietuvos žvaigždė“, pirm. J. Gryga. 

1750 I 21 Būdviečiuose (Ragainės aps.) mirė Fridrichas Zigmantas Šusteris, ev. liut. kunigas, religinių leidinių redaktorius, giesmių eiliuotojas, giesmyno parengėjas (1705 m.). Studijavo Karaliaučiaus universitete.

Gimė 1671 m. Maž. Lietuvoje. 

2000 I 25 JAV mirė Martynas Brakas, žymus lietuvininkų veikėjas, teisininkas, istorikas, dailininko Adomo Brako brolis.

Gimė 1907 X 30 Jankaičiuose (Klaipėdos aps.) (*MLE, 1, 199). 

1845 I 26 Šilutėje gimė Dovas Zaunius, ūkininkas, visuomenės veikėjas, „Birutės“ draugijos pirmininkas.

Mirė 1921 VI 25 Rokaičiuose (Pakalnės aps.).

2010 m. vasaris

1925 II ?? Stankiškiuose (Kintų par.) gimė Kurtas Vėlius, verslininkas, mažlietuvių išeivijos veikėjas JAV. 

1665 II 3 Išdaguose (Gumbinės aps.) gimė Jokūbas Perkūnas jaunesnysis, Įsručio vyskupas, sudaręs lietuvių patarlių rinkinį ir lietuvių–vokiečių kalbų žodyną, kurių rankraščiai neišliko. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1711 III 12 Įsrutyje (*MLE, 3, 532).

1815 II 11 Nibudžiuose (Gumbinės aps.) mirė Kristijonas Gotfriedas Cipelis, kunigas; rinko lituanistinę medžiagą, padėjo Liudvikui Rėzai parengti NT (1816) leidimą.

Gimė 1742 I 28 ten pat. 

1995 II 12 naujasis Vilniaus varpas, dovanotas norvegų, pirmą kartą pakvietė liuteronus į pamaldas. 

1885 II 15 Tilžėje įkurta pirmoji tautinė lietuvių draugija Mažojoje Lietuvoje „Birutė“, kurios tikslas buvo gaivinti lietuvių kalbą, kaupti lituanistiką bibliotekoje (*MLE, 1, 177-179). 

1905 II 15 mirė Albertas Storostas, Mažosios Lietuvos pedagogas, kompozitorius, dainininkas, vargonininkas. Vydūno brolis.

Gimė 1878 m. Naujakiemyje (Pilkalnio aps.).

1895 II 17 Tilžėje „Birutė“ surengė pirmąjį lietuvių dainų koncertą, buvo suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis ne tik Maž. Lietuvoje – Aleksandro Fromo-Gužučio drama „Išgriovimas Kauno pilies 1362 m.“ 

1780 II 18 Tolminkiemyje (Galdapės aps.) mirė Kristijonas Donelaitis, poetas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą mokytojavo Stalupėnuose, kunigavo Tolminkiemio ev. liut. parapijoje. Jo kūryba – poema „Metai“ ir pasakėčios – padėjo pagrindus grožinei lietuvių literatūrai.

Gimė 1714 I 1 Lazdynėliuose (Gumbinės aps.) (*MLE, 1, 310-313). 

1995 II 19 pirmosios atkurtos Kelmės ev. liut. parapijos (1640 m.) pamaldos. 

1995 VII 30 naujai pašventinta mūrinė ev. reformatų bažnyčia (1622 m.), kuria nuo seno naudojasi ir liuteronai, pokario metais buvo paversta sandėliu. 

1865 II 20 Muizėje (Šilutės aps.) mirė Ernstas Vilhelmas Berbomas, lietuvių liaudies dainų ir kalbinės medžiagos rinkėjas.

Gimė 1786 III 11 Bernsteinbruche (dab. Klaipėdos dalis) (*MLE, 1, 159). 

1940 II 22 Kaune mirė Dovas Zaunius, visuomenės veikėjas, diplomatas, Lietuvos užsienio reikalų ministras (1929–1934 m.).

Gimė 1892 VI 19 Rokaičiuose (Pakalnės aps.). 

1990 II 24 Kretingoje mirė kunigas Jonas Armonaitis, 1950 X 29 Tauragėje įšventintas kunigu diakonu, 1955 m. – kunigu. Aptarnavo Žemaičių Naumiesčio, Katyčių, Kretingos, Priekulės, Plikių ir Pašyšių parapijas, puoselėjo Klaipėdos krašto bažnytines tradicijas.

Gimė 1929 VIII 26 Rupeikiuose (Žvyrių par.) (*MLE, 1, 78). 

1710 II 25 Katyčiuose (Tilžės aps.) mirė Jonas Andrius Kaizeris (Caesar), giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo. Kelios jo giesmės išspausdintos 1685 m. giesmyne, sudaryto giesmynėlio rankraščio neišliko.

Gimė apie 1650 m. Piktupėnuose (Tilžės aps.) (*MLE, 1, 239).

1900 II 25 Tilžėje įsteigta pirmoji Maž. Lietuvos moterų draugija „Lietuvaičių šviesa“, pirm. M. Zauniūtė. 

1695 II 27 Žiliuose (Ragainės aps.) mirė Fridrichas Pretorijus vyresnysis, giesmių eiliuotojas, vertėjas, leksikografas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo. Parašė giesmių (išspausdintos D. Kleino giesmyne, 1666 m.), katekizmą, išvertė Biblijos sentencijų, sudarė rankraščiu likusį vokiečių–lietuvių žodyną (apie 1675 m.).

Gimė 1624 V 20 Tilžėje (*MLE, 3, 697). 

1600 II 29 Karaliaučiuje mirė Kasparas Henenbergeris, kartografas, kraštotyrininkas, sudaręs Prūsijos žemėlapių.

Gimė 1529 m. Erlich in Franken (Vokietija) (*MLE, 1, 556). 

2010 m. kovas

1665 III 5 Tilžėje gimė Gabrielius Engelis, J. H. Lysiaus katekizmo (1722 m.) vertimo į lietuvių k. redaktorius ir išleidėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Mirė 1761 III 19 Kretingalėje (*MLE, 1, 360). 

1900 III 11 tikriausiai Tilžėje mirė katalikų kunigas Jonas Zabermanas, lietuviškų knygų leidėjas, M. Valančiaus talkininkas.

Gimė apie 1815 m. greičiausiai Maž. Lietuvoje.

1900 III 12 Klaipėdoje mirė Friedrichas Vilhelmas Zybertas (Siebertas), Maž. Lietuvos poligrafijos veikėjas. Jo įkurta spaustuvė veikė Šilutėje (1861–1922) ir Klaipėdoje (1865–1944).

Gimė 1833 V 5 Heisberge. 

1800 III 13 Trempuose (Darkiemio aps.) mirė Gotfrydas Ostermejeris, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, teoretikas ir kritikas, kalbininkas, giesmynų ir kitų Rytų Prūsijos liuteroniško turinio raštų parengėjas, giesmių „Kas pakrikštytas yra“, „Dovana brangi vaikai“, „Mums Dievas žodyje“ autorius. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė 1716 IV 20 Marienburge (dab. Lenkijoje) (*MLE, 3, 345).

1930 III 15–1932 m. Klaipėdoje leistas savaitraštis „Mažosios Lietuvos jaunimas“, red. J. Grigolaitis, V. Dovilas.

1990 III 17 Tauragės miesto I-oje vidurinėje mokykloje atidaryta parapinė mokykla evangeliško tikėjimo vaikams (apie 200 mokinių).

1990 III 17 Panevėžio ev. liut. bažnyčios naujo pašventinimo pamaldos. Parapija įkurta grafo fon Ropo (von Ropp) 1790–1795 metais. 1790 m. pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. Dabartinė medinė bažnyčia pastatyta 1845–1850 m.

1870 III 22 Lumpėnuose (Tilžės-Ragainės aps.) gimė Enzys Jagomastas, kultūros veikėjas, Tilžės akto (1918 m.) signataras, savo spaustuvėje Tilžėje spausdino tautinio ir liuteroniško turinio knygas, kartu su visa šeima nacių sušaudytas Paneriuose (1941 VIII 23) (MLE, 1, 619-620). 

1875 III 22 Rokaičiuose (Pakalnės aps.) gimė Marta Zauniūtė, visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja, bibliografė.

Mirė 1945 m. Karaliaučiaus krašte.

1925 III 24 Lietuvos universitete Kaune įsteigtas evangelikų teologijos fakultetas, panaikintas 1936 IX 15. Per 10 veikimo metų fakultetas paruošė 23 liuteronų ir 8 reformatų kunigus. 

1995 III 25 Klaipėdoje įvyko Lietuvos evangelikų bažnytinės muzikos Sandraugos (LEBMS) steigiamoji konferencija. 

1995 III 26 Adelaidėje (Australija) mirė Jurgis Purvinas, mokytojas, precentorius.

Gimė 1902 VI 19 Klipštuose (Klaipėdos aps.) (*MLE, 3, 807–808). 

1675 III 31 Katniavoje (Stalupėnų aps.) gimė Pilypas Ruigys, filologas, giesmių eiliuotojas, vertėjas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, kunigavo. Paskelbė studiją vokiečių kalba „Lietuvių kalbos tyrinėjimas“ (1745 m.), lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių k. žodyną (1747 m.), išvertė dalį N. Testamento (1727 m.) ir Biblijos (1735 m.).

Mirė 1749 IV 6 Valtarkiemyje (Gumbinės aps.). 

1835 III 31 Letukuose (Klaipėdos aps.) gimė Ansas Baltris vyresnysis, sakytojas, lietuvių raštijos darbuotojas. Su kitais įkūrė kultūros, švietimo ir labdaros draugiją „Sandora“ (1904 m.).

Mirė 1909 XII 12 ten pat (*MLE, 1, 131).

2010 m. balandis

1880 IV–1886 m. Tilžėje leistas laikraštis „Naujasis keleivis“, red. mokytojas A. Einaras Klaipėdoje. 

1795 IV 1 gimė Julius Liudvikas Vyneris, turtingas žydų tautybės pirklys, vienas iš didžiausių Klaipėdos miesto mecenatų.

Mirė 1862 m. Klaipėdoje. 

1845 IV 1 Klaipėdoje gimė Hugo Šojus, lietuvių tautosakos rinkėjas, leidėjas ir vertėjas į vokiečių kalbą, Šilutės miesto mecenatas.

Mirė 1937 VII 25 Šilutėje. 

1905 IV 1 įsteigta Žukų ev. liut. parapija, 1907 IX 27 pašventinta dabartinė raudonų plytų bažnyčia.

1990 VIII 4 įvyko pirmosios atkurtos parapijos pamaldos.

1855 IV 3 Bildviečiuose (Stalupėnų aps.) mirė Gotfrydas Lebrencas Ostermejeris, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo. Išvertė K. Neiso „Evangelikų mišknygų“ (1856 m.) pamokslus.

Gimė 1786 III 12 Viliūnuose (Pilkalnio aps.) (*MLE, 3, 344). 

1905 IV 3 Tilžėje, Jokubynės parko lietuvių namelyje, pramonės parodos metu pirmą kartą eksponuoti lietuviški etnografiniai rinkiniai. 

1525 IV 10 Prūsija tampa pirmąja pasaulyje liuteroniška šalimi, paleidžiamas „palaimintosios Mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje prieglaudos brolių ordinas“, paskutinysis ordino magistras kunigaikštis Albrechtas duoda lenininko priesaiką Lenkijos karaliui Žygimantui Senajam. 

1570 IV 14 Sandomiro susitarimas, Lietuvos DK ir Lenkijos karalystės evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai bei Bohemijos (čekų) broliai sutarė vertinti minėtų bažnyčių tikėjimą kaip teisingą, saugoti šventosios Trejybės dogmą, vieningai pripažinti mokymą apie išteisinimą, naudoti vieni kitų bažnyčias apeigoms atlikti. LDK ir Lenkijos liuteronai Sandomiro sinodo nutarimų nelaikė pilna bažnytine unija, nes nebuvo sutarta dėl vieningo mokymo apie Šventąją Vakarienę. 

1560 IV 19 Vitenberge mirė Pilypas Melanchtonas, bažnyčios reformatorius, artimiausias Martyno Liuterio bendradarbis, Augsburgo konfesijos (1530 m.) autorius, giesmių „Dėkui Tau, Dieve, sėdintis aukštybėj“ ir „Pagarbinkime Dievą Sutvėrėją“ autorius.

Gimė 1497 II 16 Bretene (Badenas).

1745 IV 19 Karaliaučiuje gimė Johannas Gotlybas Kroicfeldas (Kreuzfeld), lietuvių liaudies dainų rinkėjas ir skelbėjas. Profesoriavo Karaliaučiaus universitete.

Mirė 1784 I 18 ten pat (*MLE, 2, 322). 

1720 IV 23 Narkyčiuose (Įsruties aps.) mirė Fridrichas Kristupas Rabė, giesmių eiliuotojas. Baigęs Karaliaučiaus universitetą kunigavo. Tikrino J. H. Lysiaus katekizmo vertimą.

Gimė 1669 II 20 Ragainėje (*MLE, 3, 817). 

1795 IV 25 Viliūnuose ((Pilkalnio aps.) gimė Zigfridas Gustavas Ostermejeris, mokytojas, rinko lietuvių liaudies dainas, vertė giesmes.

Mirė 1832 III 6 Trempuose (Darkiemio aps.) (*MLE, 3, 346).

1745 IV 30 Klaipėdoje mirė Vilhelmas Vilkas (Wilcke), Klaipėdos šv. Jono ev. liut. bažnyčios (1709–1745) kunigas, Vitenbergo universiteto filosofijos dr.

Gimė 1688 I 1 Maž. Lietuvoje. 

1950 IV 26 Tauragėje išrinkta LELB laikinoji konsistorija, pirm. kun. diak. Ansas Baltris.

*Mažosios Lietuvos enciklopedija (MLE, 2000, 1 t.; MLE, 2003, 2 t.; MLE, 2006, 3 t.)

Parengė Birutė Žemaitaitytė ir Algirdas Žemaitaitis, Vilnius

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.