Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ev. liuteronų lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2010 m. (2)

2010 m. gegužė 

1735 m. Karaliaučiuje išspausdintas Biblijos pirmasis lietuviškas leidimas (parengė J. Berentas).

1755 m. Karaliaučiuje išspausdintas Biblijos antrasis leidimas (red. A. Fr. Šimelpenigis).

1945 V 8 II pasaulinio karo pabaiga, Mažosios Lietuvos ev. liut. bažnyčia išlieka tik Klaipėdos krašte.

1880 V 9 Tilžėje mirė Eduardas Karolis Samuelis Gizevijus, rinkęs lietuvininkų tautosaką ir etnografinę medžiagą bei ją skelbęs vokiečių periodikoje, išvertęs į vokiečių kalbą liaudies dainų ir pasakojamųjų kūrinių. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo Tilžėje.

Gimė 1798 XI 11 Elke (Lenkija) (*MLE, 1, 495).  

1905 V 10 Sėlinuose (Klaipėdos aps.) gimė Jonas Pauperas, „Lietuvių Evangelikų Vyriausios Bažnyčios Tarybos“ (1946 m.) pirmininkas, vienas iš „Evangelikų giesmyno“ (1942 m.) sudarytojų, kitų liuteroniško turinio raštų autorius ir parengėjas. Baigė VDU, ev. liut. kunigas.

Mirė 1971 V 22 Čikagoje (JAV) (*MLE, 3, 494).

1925 V 10 Palangoje gimė ilgametis žurnalistas, „Liuteronų balso“ Vilniuje redaktorius, prisiminimų knygos „Anuokart prie uosto“ (2007 m.) autorius Povilas Endriejus Pukys. (*MLE, 3, 800). Jo tėviškės namuose meldžiasi Palangos liuteronai (kol bus baigta statoma nauja bažnyčia). 

1935 V 10 Klaipėdoje mirė Vilius Šaulinskis, žymus Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, spaustuvininkas. V. Karvelėlio slapyvardžiu išleido knygą „Laimės šalis“ (1920 m.).

Gimė 1893 X 29 Kalviškių (?) kaime netoli Lankupių. 

1545 V 13 Karaliaučiuje mirė Stanislovas Rapolionis, žymiausias reformacijos laikų LDK liuteronų teologas, Lietuvos bažnyčios reformatorius, pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, Teologijos fakulteto dekanas, Lietuvių raštijos pradininkas, giesmės „Dievo Tėvo išmintis“ vertėjas.

Gimė apie 1485 m. Eišiškių apyl. 

1490 V 17 Ansbache (Vokietija) gimė Albrechtas Brandenburgietis, paskutinysis „palaimintosios Mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje prieglaudos brolių ordino“ didysis magistras, Prūsijos kunigaikštis (1525–1568), Reformacijos įtvirtintojas Prūsijoje, giesmės „Tebūna taip, kaip nori Jis“ autorius.

Mirė 1568 III 20 Tepliuvoje (*MLE, 1, 43). 

1815 V 19 Širvintoje (Pilkalnio aps.) mirė Efraimas Frydrichas Meisneris, išvertęs pamokslų K. Milkaus „Mišknygoms“ (1800 m.), padėjęs rengti 1806 m. jo giesmyną. Studijavo Karaliaučiaus ir Hallės universitetuose, kunigavo.

Gimė 1731 VIII 26 Enciūnuose (Stalupėnų aps.) (*MLE, 3, 49). 

1865 V 21 padėtas kampinis akmuo Vyžių ev. liuteronų bažnyčiai. 1866 XI 7 mūrinė bažnyčia pašventinta. Parapija (įsteigta 1857 X 1) naujai įregistruota 1948 VIII 22, 1993 V 29 vyko pirmosios atkurtos parapijos pamaldos atgautoje bažnyčioje. 

1980 V 21Versmininkuose (Šilutės raj.) gimė teologijos bakalauras Andrius Stakelis, 2008 IV 19 įvestas diakono tarnystėn Plikių ev. liut. bažnyčioje. 

1995 V 28 iš naujo pašventinta Dovilų ev. liut. bažnyčia. 1854 m. įteisinta parapija. 1861 VII 17 d. padėtas kertinis akmuo, o 1862 IX 18 pašventinta iš lauko akmenų ir plytų sumūryta dabartinė bažnyčia. Dovilų parapija vėl įregistruota 1990 I 29, pirmosios pamaldos įvyko 1992 XII 20 (*MLE, 1, 315). 

1940 V 26–27 atgautame Vilniuje vyko reikšminga Lietuvos ev. liut. kunigų konferencija. 

2010 m. birželis 

1980 VI ?? pirmoji ev. liut. jaunimo stovykla Kintuose. 

1855 VI 1 Nybudžiuose (Gumbinės aps.) mirė Augustas Gotthilfas Krauzė (Krause), ev. liut. kunigas, Maž. Lietuvos kultūros tyrėjas.

Gimė 1787 VIII 19 Paveikiuose (*MLE, 2, 313).

2005 VI 4 minint Vilniaus parapijos įkūrimo 450–ties metų jubiliejų (1555 m.) Mokytojų namų kieme įvyko Giesmių šventė. 

1545 VI 6 Karaliaučiuje mirė Abraomas Kulvietis, Lietuvos bažnyčios reformatorius, Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, lietuvių raštijos pradininkas, giesmių „Garbinkim Dievą skambesiu šventuoju“ ir „Kristau, šviesybė Tu esi šviesybė“ vertėjas.

1995 IX 24 Jonavoje pašventintas jo atminimui ąžuolinis paminklas. 2009 VI 22 Jonavos Santarvės aikštėje atidengtas jo paminklas (skulpt. K. Bogdanas ir M. Šnipas).

Gimė apie 1510 m. Kulvoje (netoli Jonavos) (*MLE, 2, 371–372). 

1835 VI 7 Didžiuosiuose Trumpaičiuose (Pakalnės aps.) gimė Jonas Smalakys, lietuvininkų kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, pirmasis lietuvis Vokietijos reichstago deputatas, „Birutės“ draugijos pirmininkas.

Mirė 1901 V 8 Tilžėje. 

1840 VI 7 pašventintas kertinis dabartinės Tauragės ev. liut. bažnyčios akmuo.

1940 VI 9 išėjo paskutinis „Lietuvos evangelikų kelio“ (1934–1940) numeris. Laikraštis atgaivintas 1990 m. pradžioje. 

1915 VI 12 Tilžėje nuo džiovos mirė Jonas Elijošaitis, spaudos darbuotojas, periodikoje paskelbęs straipsnių, apsakymų, eilėraščių. Dirbo fabrikuose, Tilžėje vertėsi knygų prekyba.

Gimė 1886 X 6 Mažuosiuose Dargužiuose (Pilkalnio aps.) (*MLE, 1, 354). 

1920 VI 12 Klaipėdoje mirė Artūras Bitėnas (Bittens), istorikas, pedagogas, knygų vokiečių k. apie Klaipėdos ir Šilutės apskritis autorius.

Gimė 1874 VII 12 Pakalnės aps. (*MLE, 1, 186).

1915 VI 17 Rusnėje mirė Kristupas Jurkšaitis, mokytojas, kunigas, tautosakos rinkėjas, kalbininkas, vertėjas.

Gimė 1852 VIII 15 Galbrasčiuose (Ragainės aps.) (*MLE, 1, 676-677).

1825 VI 21 Pašalteikiuose (Klaipėdos aps.) mirė Klimkus Grigelaitis, giesmių rengėjas, sakytojas, Klimkiškių surinkimo vadovas. Sudarė giesmynėlį „Dvylika dvasiškų liaupsinimo giesmių“ (iki 1919 m. perspausdintas net 43 kartus).

Gimė 1750 VII 23 Poškose (Klaipėdos aps.) (*MLE, 1, 520-521). 

1555 VI 24 Vilniaus ev. liut. parapijos pradžia. 

1530 VI 25 Augsburgo konfesijos minėjimas, Augsburgo konfesija (1530 m.) – Confessio Augustana – pagrindinė liuteroniško tikėjimo išpažinimo knyga (svarbiausia iš 7 ev. liut. išpažinimo raštų), kurią M. Liuterio pavedimu sudarė ir pristatė Augsburgo seime P. Melanchtonas. Lietuviškai išspausdinta 1830, 1853, 1855, 1934 ir 1994 m. 

1580 m. išleista Santarvės knyga, Liber concordiae, pateikianti pilną ev. liuteronų bažnyčios mokymą, susidedanti iš 3 ekumeninių tikėjimo išpažinimų ir 7 pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo raštų. 

1990 VI 27 naujai įregistruota Marijampolės ev. liut. parapija. 1819 m. yra parapijos pradžia. 1835-1841 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1995 VII 2 vėl pašventinta rekonstruota bažnyčia.

2010 m. liepa

1995 VII 2 naujai pašventinta rekonstruota Marijampolės ev. liut. mūrinė bažnyčia, pastatyta 1835-1841 m. 1990 VI 27 buvo įregistruota parapija. 1819 m. laikomi parapijos pradžia. 

1560 VII 19 paminėtos pirmosios žinios iš Būtingės ev. liut. parapijos veikimo. 1824 XII 14 pašventinta dabartinė jau penktoji pastatyta iš akmenų ir plytų bažnyčia. 

1995 VII 22 pašventinta Mažeikių ev. liut. parapijos maldos salė, įrengta buv. bažnyčioje. 

1750 VII 23 Poškose (Klaipėdos aps.) gimė Klimkus Grigelaitis, giesmių rengėjas, sakytojas, Klimkiškių surinkimo vadovas. Sudarė giesmynėlį „Dvylika dvasiškų liaupsinimo giesmių“ (iki 1919 m. perspausdintas net 43 kartus).

Mirė 1825 VI 21 Pašalteikiuose (Klaipėdos aps.) (*MLE, 1, 520-521). 

1605 VII 29 Klaipėdoje gimė Simonas Dachas, R. Prūsijos vokiečių poetas, kilme susijęs su lietuviais. Baigęs Karaliaučiaus universitetą jame profesoriavo. Rašė vokiečių ir lotynų kalbomis eilėraščius ir giesmes („Amžiau, tu saldus, tėviške teisiųjų“, „O, gražus dangau“ ir kt. giedamos Lietuvoje ir dabar), ypač išgarsėjo jo daina „Annchen von Tharau“ („Anikė iš Toravos“).

Mirė 1659 IV 15 Karaliaučiuje (MLE, 1, 259). 

1995 VII 30 naujai pašventinta mūrinė Kelmės ev. reformatų bažnyčia (1622 m.), kuria nuo seno naudojasi ir liuteronai, pokario metais buvo paversta sandėliu. Pirmosios atkurtos ev. liut. parapijos pamaldos buvo 1995 II 19. 

2005 VII 30 pašventintas Palangos ev. liut. bažnyčios kertinis akmuo. Parapija atkurta 1993 m. 

2010 m. rugpjūtis 

1885 VIII 2 pašventinta dabartinė raudonų plytų Juodkrantės ev. liut. bažnyčia, po II pasaulinio karo paversta sandėliu, muziejumi, 1988 m. atiduota katalikams, bet po poros metų sugrąžinta atsikūrusiai ev. liut. parapijai. Pirmoji medinė čia buvo pašventinta 1795 VII 28 (*MLE, 1, 663). 

1830 VIII 3 Tilžėje mirė Frydrichas Gotlybas Hasenšteinas, padėjęs L. Rėzai rengti Biblijos leidimą. Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė 1786 IV 29 Būdviečiuose (Ragainės aps.) (MLE, 1, 549). 

1925 VIII 19 įvyko pirmoji pasaulio bažnyčių konferencija Stokholme (Švedija), suorganizuota Upsalos arkivyskupo Söderblom‘o konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos ev. liut. bažnyčios delegacija, vadovaujama kun. V. Gaigalaičio. 

1895 VIII 20 pašventinta Biržų ev. liut. bažnyčia, pastatyta 1853 m. (250 sėdimų vietų). Pirmoji buvo pastatyta 1636 XI 23. Per II pasaulinį karą 1944 m. dėl gaisro netekusi stogo bažnyčia nugriauta 1961 III 29-30. Klebonija pastatyta 1865 metais ir išsilaikė iki II Pasaulinio karo. Dabar negausiai bendruomenei pamokslaujama lietuviškai (kartais ir latviškai) bažnytėlei pritaikytame name. 

1995 VIII 20 įvyko pirmosios Vištyčio ev. liut. pamaldos atgautoje bažnyčioje (sovietmečiu buvo traktorių dirbtuvės, sandėlis).

1975 VIII 26 Tauragėje gimė dab. LELB vyskupas, Vilniaus ev. liut. parapijos klebonas Mindaugas Sabutis. 1998 VII 4 Skirsnemunėje įšventintas kunigu.

1950 VIII 27 sakytojas Jurgis Sprogis įšventintas kun. diakonu.

1840 VIII 30 Karaliaučiuje mirė Martynas Liudvikas (Gediminas) Rėza, kritikas, folkloristas, vertėjas, poetas, kunigas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, vėliau jame profesoriavo. Paskelbė K. Donelaičio kūrybą, išleido Ezopo pasakėčių vertimų, lietuvių liaudies dainas, vokiškų eilėraščių, naujai suredaguotą Bibliją (1816 ir 1824 m.).

Gimė 1776 I 6 Karvaičiuose (Kuršių nerijoje). 

1670 VIII 31 Gumbinėje gimė Abraomas Dovydas Liuneburgas, giesmių eiliuotojas, Biblijos vertėjas, mokytojas, Kintų, o vėliau Klaipėdos kunigas. Studijavo Karaliaučiaus universitete.

Mirė 1743 XII ?? Klaipėdoje (MLE, 2, 669). 

2010 m. rugsėjis

1955 IX 3 Cerbste (Vokietija) mirė Mikas Šlaža, pedagogas, visuomenės veikėjas, vadovėlių autorius.

Gimė 1897 VI 23 Kretingoje. 

1930 IX 8 Kaune gimė Vytautas Martynas Kavolis, sociologas, kultūrologas, literatūros tyrinėtojas, kunigo Martyno Kavolio sūnus. Gyveno JAV. Klaipėdos universiteto garbės dr. (1995 m.).

Mirė 1996 VI 24 Vilniuje (*MLE, 2, 51). 

1985 IX 9 Toronte (Kanada) mirė gimė Elzė Jankutė, Martyno Jankaus vyriausioji dukra, Mažosios Lietuvos kultūros veikėja, tautosakos rinkėja.

Gimė 1894 VII 16 Bitėnuose (Ragainės aps.) (*MLE, 1, 630). 

2000 IX 10 pašventinta restauruota Šakių ev. liuteronų bažnyčia. 1993 X 9 atgautoje bažnyčioje įvyko pirmosios atkurtos parapijos pamaldos.

1915 IX 11-1918 m. Tilžėje, Kaune, Balstogėje leistas laikraštis „Dabartis“, skirtas vokiečių okupuotai Lietuvai, red. dr. V. Steputaitis. 

1880 IX 15 Kropynose (Karaliaučiaus aps.) gimė Pranas Domšaitis, dailininkas. 2001 VII 26 Klaipėdoje pradėjo veikti Prano Domšaičio paveikslų galerija ir kultūros centras.

Mirė 1965 XI 14 Keiptaune (PAR) (*MLE, 1, 303-305). 

1925 IX 15-XII 31 Klaipėdoje leistas laikraštis „Valstiečių žodis“, red. M. Hermanaitis. 

1935 IX 18 Klaipėdoje įkurtas Respublikos Pedagoginis Institutas. 

1530 IX 22 išėjo Augsburgo konfesijos apologija, viena iš pagrindinių liuteroniško tikėjimo išpažinimo knygų, kurią P. Melanchtonas pristatė Augsburgo seimui (atspausdinta 1531 m.). 

1985 IX 24 Čikagoje mirė Jonas Anysas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas.

Gimė 1899 V 28 Kintuose (*MLE, 1, 58). 

1730 IX 26 Pilkalnyje gimė Kristijonas Mykolas Piečys, parengęs rankraščiu likusią maldaknygę ir giesmių rinkinį. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo, kunigavo.

Mirė 1806 XII 13 Gilijoje (Labguvos aps.) (*MLE, 3, 561-562). 

1870 IX 27 Naujienoje (Ragainės aps.) gimė prof. dr. Vilius Gaigalaitis, vienas iš žymiausių Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios teologų, Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjas, mokslininkas, publicistas, bažnyčios konsistorijos pirmininkas (1925-1933), ilgametis „Sandoros“ pirmininkas. Jo (ir žmonos Marijos) palaikai perlaidoti 1994 III 26 Elniškės kapinėse netoli Priekulės.

Mirė 1945 XI 30 Bretene (Vokietija) (*MLE, 1, 413–416). 

1710 IX 28 Rusnėje mirė Baltramiejus Šulcas, išvertęs B. Zandeno katekizmą „Krikščioniškas susikalbėjimas“ (1694 m.). Studijavo Karaliaučiaus universitete, kunigavo.

Gimė prieš 1662 m.

*Mažosios Lietuvos enciklopedija (MLE, 2000, 1 t.; MLE, 2003, 2 t.; MLE, 2006, 3 t.) 

Parengė Birutė Žemaitaitytė ir Algirdas Žemaitaitis, Vilnius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.