Mėnesio archyvas: birželio 2019

Išsaugojęs tautinę pagarbą

http://www.birzietis.lt/?data=2019-06-11&rub=1065924817&id=1559286313

Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do Sta­sio Vai­niū­no na­mai be­si­bai­gian­tį 21-ąjį se­zo­ną klau­sy­to­jus džiu­gi­no pra­smin­gais mu­zi­ki­niais, poe­ti­nio žo­džio, dai­lės ren­gi­niais. Ypa­tin­gą dė­me­sį ski­rian­tys jau­na­jai mu­zi­kų kar­tai, Na­mai bu­vo at­vi­ri ne tik Vil­niaus mu­zi­ki­niam at­ža­ly­nui. Čia kon­cer­ta­vo ir sa­vo mu­zi­ki­nes ga­lias de­monst­ra­vo Vil­niaus ra­jo­no Pa­gi­rių me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Ju­di­tos Ušins­kai­tės pa­ro­dę pra­smin­gą kon­cer­tą Teat­ro…

Liudviko Rėzos raštų pristatymas Juodkrantėje

Birželio 7 d., penktadienį, 18.00 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje kviečia Martyno Liudviko Gedimino Rėzos 243-ųjų gimimo metinių minėjimas. Liudviko Rėzos kūrybos bei veiklos tyrinėtoja, Raštų rengėja, literatūros istorikė ir tekstologė, humanitarinių mokslų dr. Liucija Citavičiūtė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) pristatys Rėzos raštus, folkloro ansamblis „Aušrinė“ (vadovė Ramunė Pečiukonytė) atliks programą „Esu kilęs iš lietuvių giminės“. 

http://www.lrezoskc.lt/node/12564

Istorinių Vilniaus evangelikų liuteronų kapinių įamžinimas

Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentas kviečia visuomenę į susitikimą dėl Vilniaus evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso teritorijos projektavimo. Tai teritorija, besiribojanti su buvusių Profsąjungų rūmų ant Tauro kalno sklypu. Susitikime bus galima sužinoti, kaip pasikeis istorinių kapinių komplekso teritorija tarp K. Kalinausko g. ir V. Mykolaičio-Putino g., kas naujo joje atsiras, kaip bus pažymėtos senosios kapinės. Susitikimas vyks birželio 10 d., pirmadienį, nuo 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 215 kab.

Sovietmečiu sunaikintas kapines primins Liuteronų sodo vardas:

https://kultura.lrytas.lt/istorija/2016/06/18/news/sovietmeciu-sunaikintas-kapines-primins-liuteronu-sodo-vardas-1305080/