Jurbarko bažnyčiai suteiktas Kristijono Donelaičio vardas

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos nariai ir didžiulis būrys svečių rugpjūčio 24 d., sekmadienį, tapo istorinio įvykio liudytojais: po dvidešimties metų statybų pašventintai ev. liuteronų bažnyčiai buvo suteiktas Kristijono Donelaičio vardas. Iškilmingos pamaldos vainikavo daug metų trukusį kun. Mindaugo Kairio ir visų parapijiečių, aukojusių pinigus, savo darbą ir laiką, pastangas. Nors pamaldoms duris bažnyčia atvėrė dar 2009 m. prieš Kalėdas, galutinai visi apdailos darbai baigti tik šiemet. Kertinis bažnyčios akmuo buvo pašventintas 1994 m. rugpjūčio 26 d.

 Jurbarko ev. liuteronai savarankiška parapija tapo 1851 m. (iki tol buvo Žvyrių parapijos filija). 1890 m. Jurbarke buvo pastatyta medinė 500 sėdimų vietų bažnyčia, neilgai trukus šalia iškilo mūrinė klebonija, kiti pastatai. Parapiją uždaryti ir nusavinti jos nuosavybę mėginta jau pirmosios sovietinės okupacijos metais. 1948 m. buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą kun. Jurgis Gavėnis, parapijoje tarnavęs nuo 1941 m. Bažnyčia  uždaryta 1952 m., pastatas paverstas sandėliu, o vėliau perstatytas į gyvenamąjį namą, sunaikinti seni unikalūs švediški vargonai, puikus, gražiai skambėjęs varpas…

 Parapija atsikūrė prasidėjus Atgimimui. Raginami būsimojo parapijos pirmininko Jono Maksvyčio, Jurbarko liuteronai ėmė telktis 1989 m. pradžioje, pirmosios pamaldos laikytos 1989 m. lapkritį M. Lendraitytės bute, tą pačią dieną buvo išrinkta nauja parapijos taryba, rajono valdžiai parašytas prašymas grąžinti maldos namus. 1991 m. pabaigoje atgauta klebonija, 1992 m. vasario 16 d. joje laikytos pirmosios pamaldos (kun. Jonas Okas). Žmonių susirinko tiek daug, kad daugeliui iš jų teko stovėti koridoriuose ir kieme. Netrukus rajono valdžia grąžino ir kitus parapijos pastatus, išskyrus perstatytą bažnyčią. Todėl parapija nusprendė statyti naują bažnyčią, pradėtos rinkti aukos. Ne viskas vyko sklandžiai, vienu metu manyta, kad bažnyčios nebebus… Dėl lėšų stygiaus sustoję statybų darbai vėl pajudėjo 2008 m., pinigų gauta iš Pasaulio Liuteronų Sąjungos, Vokietijos bažnytinių organizacijų, Lietuvos Vyriausybės bei bendruomenės narių aukų.

  Naująją Jurbarko ev. liuteronų bažnyčią pašventino LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, kuris dvasinės tarnystės kelią pradėjo būtent Jurbarko parapijoje 1996 m. pradžioje ir tarnavo čia trejus metus. Drauge su vyskupu iškilmingų pamaldų liturgijai vadovavo šios parapijos kunigas Mindaugas Kairys (dar tarnaujantis Smalininkų, Skirsnemunės ir Vilkyškių parapijose) ir Batakių parapijos kunigas Karolis Skausmenis. Pamaldose gausiai dalyvavo svečiai iš kitų Lietuvos parapijų ir Vokietijos, apsilankė miesto valdžios atstovai. Giedojo choras iš Kauno „Acusto“ ir Jurbarko parapijos jaunimo ansamblis.

 Po iškilmingos procesijos ir bažnyčios vardo lentelės atidengimo vyskupas pirmiausia padėkojo bažnyčią pastačiusiems parapijiečiams ir palinkėjo, kad jų naujoji Kristijono Donelaičio bažnyčia niekada neverktų. „O kada bažnyčios verkia? Bažnyčios verkia tada, kai yra tuščios, kai jose niekas negieda ir nesimeldžia. Tegul šiuose namuose jūsų širdys susitinka su gyvuoju Dievu. Tegul šie namai tampa vieta, kur jūsų sąžinės, kai jos bus prislėgtos, ateis ir gaus nuraminimą iš Dievo. Kur, būdami pasilpę, iš to paties Dievo pasisemsite jėgų, tapsite stiprūs ir bebaimiai“, – linkėjo jurbarkiečiams vyskupas M. Sabutis. Džiaugdamasis naująja bažnyčia, vyskupas neslėpė, kad kurį laiką atrodė, kad ji jau niekada nebus pastatyta, vienu metu net kalbėta, kad pradėtą statinį reikėtų kuo greičiau nugriauti.
„Ir štai įžengėme į šiuos Dievo namus ne tik prisimindami mūsų pačią naujausią bažnyčios statybos istoriją, bet ir artimuosius, kurie regėjo senosios Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčios sunaikinimą, dėl tikėjimo atsidūrė Sibiro ešelonuose. Šiandien meldžiamės ir dėkojame Dievui, kad po daugelio sunkių akimirkų, kai mūsų tikėjimas buvo pažemintas ir daugelis nebeteko vilties <…>, dabar vėl galime susirinkti šioje vietoje. <…> Garbindami Viešpatį, pamirškime tuos, kurie mus persekiojo – jie nuėjo savo keliu, į savo teismą“, – ragino tikinčiuosius vyskupas.

 Visiems, padėjusiems statant bažnyčią, o ypač parapijiečiams, sudėjusiems meilės aukas, dėkojo ir kun. M. Kairys. Pasak kunigo, bažnyčia nebūtų pastatyta ir be daugybės bičiulių iš Vokietijos parapijų pagalbos – jie važiavo į Jurbarką su labdaros siuntomis, prisidėjo pinigais ir patys nuoširdžiai dirbo šioje bažnyčioje. Visą laiką parapija jautė ir rajono mero Ričardo Juškos, savivaldybės administracijos direktoriaus Petro Vainausko dėmesį ir paramą. Ypač nuoširdžiai kunigas dėkojo LR Seimo nariui Broniui Paužai, padėjusiam bažnyčiai gauti valstybės asignavimų lėšų stogui uždengti: „Tai buvo pirmoji svari ir mums labai svarbi pagalba – ačiū jums labai už tai ir ačiū, kad esate šiandien su mumis“.
Kun. M. Kairys visiems padėjusiems statyti ir puošti bažnyčią įteikė ir simbolines dovanas – surinko ir į kompiuterinę laikmeną įrašė visą su bažnyčios statyba susijusią informaciją, per 20 metų spaudoje paskelbtas publikacijas. Atsidėkodama kunigui, parapijos taryba padovanojo paveikslą su naujosios bažnyčios fotografija, kunigo Kristijono Donelaičio portretu ir jo žodžiais: „Kiekvienam daryti gera savo darbu ir žodžiu. Visad elgtis taip, kaip dera, ir teisingas būt geidžiu. Nekerštauti niekada, gyvo padaro gailėti, Dievą, žmones jo mylėti – mano priedermė šventa.“
Kun. M. Kairys neslepia, kad jam tai tarsi priesaika tarnauti tikintiesiems iš visos širdies, kaip tą darė K. Donelaitis, juolab kad evangelikų liuteronų parapijoms tarnauti kunigai nėra siunčiami – parapijos pačios nusprendžia, kurį Konsistorijos žinioje esantį kunigą pasikviesti, ir įsipareigoja jį išlaikyti.
Pasak M. Kairio, naujoji bažnyčia neatsitiktinai pavadinta lietuvių literatūros pradininko vardu: „K. Donelaitis buvo ne tik švietėjas, poetas, pirmiausia jis buvo kunigas. Jau prieš 20 metų, šventinant kertinį bažnyčios akmenį, būta minčių pavadinti šiuos Dievo namus kunigo Kristijono Donelaičio vardu – juk bažnyčia yra K. Donelaičio gatvėje. Parapijos taryba surengė ne vieną ekskursiją į K. Donelaičio vietas: važiavome į Tolminkiemį, apsilankėme Bitėnų kapinėse, kur kunigui pastatytas gražus paminklas. Dievo valia bažnyčia buvo baigta statyti ir pašventinta būtent šiemet, kai minime K. Donelaičio 300 metų gimimo sukaktį – argi tokia gražia proga nėra prasminga suteikti naujai bažnyčiai Kristijono Donelaičio vardą?“

 Jurbarko ev. liuteronų bažnyčia išskirtinė ne tik pavadinimu: jos fasadą puošiančios žmonių figūros keturiolika kalbų skelbia ištrauką iš apaštalo Pauliaus laiško galatams: „Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą“ (Gal 6,2).

 Bažnyčios fasado apipavidalinimo idėja užpernai buvo renkama iš šešių tarptautiniam konkursui pateiktų pasiūlymų. Geriausia buvo pripažinta esto Arnio Narusbeko mintis nupiešti ant bažnyčios fasado žmonių figūras. Kun. M. Kairys šią mintį papildė idėja užrašyti ant žmonių figūrų Šventojo Rašto eilutę.
„Tai nėra reklama – pro šalį eidamas neperskaitysi, kas ten parašyta. Reikia sustoti, susikaupti taip, kaip susikaupus meldžiamasi ar skaitomas Šventasis Raštas – ir sudėti sakinį iš atskirų raidžių. Ką reiškia šis Kristaus įsakymas, kiekvienas gali suprasti savaip. Dalinkimės ne tik tuo, kas mus slegia – dalinkimės džiaugsmu, laime, viltimi, dalinkimės viskuo, kuo gyvename. Tokia buvo Kristaus misija žemėje ir ji palikta mums, einantiems gyvenimo keliu“, – sakė kunigas.

 Pernai birželio 23 d. buvo iškilmingai pašventinti didieji bažnyčios vargonai, padovanoti Lipės krašto bažnyčios Vokietijoje. Prieš tai pamaldose skambėjo iš Šveicarijos pargabenti mažieji vargonai.

 Naujoji Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčia – architekto Kazio Kazlausko kūrinys. Bažnyčios 26 metrų aukščio bokštą puošia 12 metrų kryžius, sukurtas dizainerio Mindaugo Petravičiaus, altoriaus vitražą sukūrė dailininkė Rasa Grybaitė.

 Po šventinių pamaldų parapijiečiai bei visi bažnyčios svečiai buvo kviečiami į lauke pastatytas palapines, kur prie dosnių vaišių stalo galėjo pasidalyti įspūdžiais, pabendrauti. Viliamasi, kad ši bažnyčia taps ir bendruomenę telkiančiu miesto kultūros centru.

                                                                              „Šviesos“, „Mūsų laiko“ ir LEK inf.

                                                                          „Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.9

 show_fotoCAWZ6U91

Bažnyčios vardo lentelę atidengia vysk. M. Sabutis, parapijos tarybos pirmininkė Elena Kuskienė, kunigai M. Kairys, K. Skausmenis. Gretos Vyčaitės / lrytas.lt nuotr.

Jurbarkas05_fullquery

download download (1) untitled2 untitled show_fotoCAHCE3KY show_foto1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.