Kaliningrade pristatyta knyga apie K.Donelaitį

Ka­li­ning­ra­do sri­ties moks­li­nė­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta vi­suo­me­nei ka­li­ning­ra­die­čio kraš­to­ty­ri­nin­ko Bo­ri­so Ada­mo­vo kny­ga ,,Kris­ti­jo­nas Do­ne­lai­tis. Lai­kas. Žmo­nės. At­min­tis“.kalining

Tai 500 egzmp­lio­rių ti­ra­žu, ru­sų kal­ba iš­leis­ta kny­ga, la­bai rei­ka­lin­ga Ka­li­ning­ra­do sri­ties gy­ven­to­jams. Kny­go­je pri­sta­to­mas ne tik K.Do­ne­lai­čio gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos ke­lias, jo at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mas, bet ir šio kraš­to, ir ,,Al­ber­ti­nos“ uni­ver­si­te­to is­to­ri­jos frag­men­tai, iš­ki­lių K.Do­ne­lai­čio am­ži­nin­kų por­tre­tai.

Lie­tu­vos kul­tū­ros at­ašė Ka­li­ning­ra­de Ro­ma­no Se­na­pė­džio tei­gi­mu, kny­gos au­to­rius – vie­nas gar­siau­sių Ka­li­ning­ra­do sri­ties kraš­to­ty­ri­nin­kų, šią kny­gą jau bu­vo par­ašęs 2010 me­tais, to­dėl ne­at­si­tik­ti­nai jos lei­dy­ba bu­vo nu­ma­ty­ta bend­ra­me Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jų pa­si­ren­gi­mo K.Do­ne­lai­čio ju­bi­lie­jui prie­mo­nių pla­ne.

Mi­nė­tos kny­gos pre­zen­ta­ci­ja Ka­li­ning­ra­de vyks ir ki­to­se bib­lio­te­ko­se. Ar­ti­miau­sias pri­sta­ty­mas – va­sa­rio 18 die­ną, Ka­li­ning­ra­do mies­to 4-ojo­je bib­lio­te­ko­je kul­tū­ros va­ka­ro, skir­to pa­mi­nė­ti K.Do­ne­lai­čio mir­ties die­ną, me­tu. Au­to­rius pla­nuo­ja kny­gą pri­sta­ty­ti ir Lie­tu­vo­je.

http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/kaliningrade-pristatyta-knyga-apie-k-donelaiti/173572

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.