Kazys Kazakevičius. Iš Prūsijos nė plytų neliko

http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/is-prusijos-ne-plytu-neliko/179563

Kaip iš Ka­ra­liau­čiaus kraš­to že­mė­la­pio iš­ny­ko ne tik iš­ti­si kai­mai, bet ir mies­tai, da­bar ga­li­ma iš­vys­ti Ku­dir­kos Nau­mies­ty­je įsi­kū­ru­sia­me Šir­vin­tos mu­zie­ju­je. Mat vi­sai gre­ta šio mies­to, tik ki­ta­pus Šir­vin­tos upės, ka­dai­se stūk­so­jo Šir­vin­tos mies­to rū­mai. Di­din­ga mū­ri­nė baž­ny­čia, daug mū­ri­nių pa­sta­tų su įsi­kū­ru­sio­mis par­duo­tu­vė­mis, įvai­rio­mis įstai­go­mis. Ta­čiau da­bar to­je vie­to­je, kur ki­ta­dos bū­ta mies­to, ply­ti ply­ni lau­kai.

<…> To­kių griū­van­čių mies­tų ir kai­mų ga­li­ma ap­tik­ti dar ir šian­dien. Vos už 150 ki­lo­me­trų nuo Ka­ra­liau­čiaus, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va, vis dar te­bė­ra Kau­kie­mio (Jas­no­jė) mies­te­lis, da­bar ta­pęs vos ne vai­duok­liu. O prieš­ka­riu, 1939 me­tais, ja­me vei­kė 16 mais­to pre­kių par­duo­tu­vių, 4 ava­ly­nės par­duo­tu­vės, dir­bo 6 kir­pė­jai, vei­kė 4 spaus­tu­vės, sa­vo pa­slau­gas siū­lė 13 vieš­bu­čių, vei­kė 600 vie­tų ki­no sa­lė.

Tuo­met mies­te gy­ve­no 4492 gy­ven­to­jai. Ta­čiau šian­dien apie bu­vu­sią Kau­kie­mio pra­ei­tį pri­me­na tik griu­vė­siai.

<…> Į Ka­ra­liau­čiaus kraš­tą da­bar užk­lys­tan­tys lie­tu­viai jau abe­jin­gi tam, kas vyks­ta se­no­jo­je Prū­si­jo­je. Jiems kur kas svar­biau, kad pa­sie­nio de­ga­li­nė­se bū­tų pi­ges­nio ben­zi­no bei dy­ze­li­no, o pa­sie­nio tar­ny­bų par­ei­gū­nai ne­bū­tų to­kie griež­ti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.