Mėnesio archyvas: gegužės 2014

Aistė Pangonytė. Istoriškai ir geografiškai dvilypis pavadinimas Mažoji Lietuva

http://vlkk.lt/lit/106127

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2014 m. sausio 30 d. priimdama nutarimą „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo pakeitimo“, labiausiai rėmėsi etnologų, etnografų, istorikų ir kitų humanitarinių sričių specialistų patarimu ir siūlymu. Į Lietuvos vietovardžių sąrašą sudėtinis vietovardis Mažóji Lietuvà įrašytas dviem skirtingomis istorijos ir geografijos atžvilgiu reikšmėmis – pirmiausia kaip istorinės srities pavadinimas, antra – kaip vieno iš penkių dabartinės Lietuvos etnografinių regionų pavadinimas

Gediminas Pilaitis. Kolekcininkų šeima pristatė lietuviškos periodikos vertybes

http://kultura.lrytas.lt/istorija/kolekcininku-seima-pristate-lietuviskos-periodikos-vertybes.htm

Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje kolekcininkas, mokslų daktaras Šarūnas Toliušis pristato tai, ką su savo tėvu kaupė visą gyvenimą – įvairiais istoriniais laikotarpiais Mažojoje Lietuvoje spausdintų laikraščių, žurnalų, kalendorių, kitokių periodinių leidinių rinkinį. Paroda skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Skaitykite toliau

KOMPOZITORIUI VLADUI JAKUBĖNUI 110 METŲ

LIETUVOS  REFORMACIJOS  ISTORIJOS  IR  KULTŪROS  DRAUGIJA

KOMPOZITORIAUS  VLADO  JAKUBĖNO DRAUGIJA

KRAŠTIEČIŲ  KLUBAS  „KRIVŪLĖ“

 K  V  I  E  T  I  M A  S

 GEGUŽĖS  14 d., 18.00 val.

 STASIO  VAINIŪNO  NAMAI –  MUZIEJUS,  GOŠTAUTO  G. 2 – 41,  VILNIUS

ATMINIMO  VAKARAS

„MYLĖJAU  LIETUVĄ  IŠ  TOLO“ 

KOMPOZITORIUI  VLADUI  JAKUBĖNUI  110  METŲ

DALYVAUJA:

MUZIKOLOGAS  VACLOVAS  JUODPUSIS

SONATA  IR  ROKAS  ZUBOVAI –  FORTEPIJONAS

BIRŽŲ  VLADO  JAKUBĖNO  MUZIKOS  MOKYKLOS  MOKYTOJAI  IR  MOKINIAI

VEIKS  VAIKŲ  KERAMIKOS  IR  TAPYBOS  DARBŲ  PARODA

MALONIAI  KVIEČIAME

ĮĖJIMAS  NEMOKAMAS

Mažosios Lietuvos žemė – tarp praeities ir dabarties

Laba diena,

Maloniai kviečiame Jus gegužės 15 d., 17 val. dalyvauti LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyksiančiame teminiame vakare „Mažosios Lietuvos žemė – tarp praeities ir dabarties“.

Renginio metu bus pristatytas kelionių gidas „Karaliaučiaus kraštas“. Susitikime dalyvaus knygos autorius Valentinas Juraitis, Mažosios Lietuvos krašto spaudos paveldo tyrėjas prof. habil. dr. Domas Kaunas bei Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) pirmininkas Vytautas Šilas.

Prisegame elektroninį kvietimą.

Kvietimas

 

Turiningo artėjančio savaitgalio,

Sonata Šulcė

LMA Vrublevskių bibliotekos

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Tel. 212 68 90

http://www.mab.lt/

Prof. D. Frickas: XVII a. Vilnius – unikalus Europos miestas

Pokalbis su istoriku www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/42505/d._frickas_xvii_a._vilnius_unikalus_europos_miestas

„Ankstyvąja modernybę Vakarų Europoje tyrinėjantys kolegos yra šokiruoti sužinoję, kad katalikams kviesti savo vaikų krikštatėviais ne katalikus Vilniuje buvo gana įprasta“, – sako knygos apie XVII a. vilniečių gyvenimą autorius, JAV Berklio universiteto profesorius Davidas Frickas. <…> Rašydamas knygą „Pažįstami, giminės ir kaimynai: XVII a. Vilniaus bendruomenės ir konfesijos“ (angl. „Kith, Kin, and Neighbors: Communities and Confessions in Seventeenth-Century Wilno“) mokslininkas tyrinėjo archyvinius dokumentus, teismų knygas, vilniečių ir išsamius jų būstų surašymo duomenis. Skaitykite toliau

Koncertas skambės Hamburgo lietuvių balsais

Mindaugas KLUSAS
mklusas@lzinios.lt
2014-05-02 06:00

Prof. R.Lampsatis nepaliaujamai rūpinasi jaunaisiais Lietuvos talentais. Erlendo Bartulio nuotrauka

Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se gi­mu­si pia­nis­tė, mu­zi­ko­lo­gė, pe­da­go­gė prof. Ra­min­ta Lamp­sa­tis (Lamp­sa­ty­tė) gy­ve­na Ber­ly­ne, dės­to Ham­bur­ge, dir­ba įvai­riuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se. Daž­nai vie­ši tė­vų že­mė­je. Ir ten, ir čia pro­fe­so­rė ne­pa­liau­ja­mai rū­pi­na­si jau­nai­siais Lie­tu­vos ta­len­tais. Skaitykite toliau

Gegužės 3 d. (šeštadienį) Švedijos Bažnyčios Åker i Sofija iš Stokholmo choro koncertas

Šį šeštadienį 16.00 val. Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje kocertuos Švedijos ev. liuteronų bažnyčios choras iš Stokholmo (smulkiau žiūr. „prisegtuką“).

Sekmadienį choras dalyvaus Vilniaus ev. liuteronų parapijos pamaldose:

http://velb.lt/lt/renginiai/sekmadienio-pamaldose-giedos-choras-i-vedijos-1

 VILNIAUS EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

Pylimo 18, Vilnius

2014-05-03    16:00

 Gegužės 3 d. (šeštadienį) Švedijos Bažnyčios Åker i Sofija iš Stokholmo choro koncertas

Koncerto pradžia 16:00 val.

Programoje:

  • Erik Larsson: Förklädd Gud
  • Švedų liaudies bažnytinė muzika

Dirigentas – Staffan Sandström

Vargonai – Arne Johansson

Įėjimas nemokamas