Vilkyškių evangelikų liuteronų parapijos šventė

Artėjant Atvelykiui, visos Lietuvos ev. liuteronų, o ir ne tik, žvilgsnis krypo į Klaipėdos krašto pietryčiuose įsikūrusį Vilkyškių miestelį (Pagėgių sav.). Balandžio 14 d. po ilgų restauravimo metų buvo pašventinta Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčia. Tą pačią dieną bažnyčioje paminėtos ir vokiečių rašytojo Johanneso Bobrovskio (1917–1965) 95-osios gimimo metinės – Tilžėje gimęs būsimasis rašytojas Vilkyškių bažnyčioje buvo krikštytas, konfirmuotas, sutuoktas.

 XVI a. viduryje įkurtai Vilkyškių ev. liuteronų parapijai teko pakelti ne vieną skaudų išmėginimą. Iki 1709-1711 m. maro Vilkyškių parapija buvo ištisai lietuviška. Didžioji epidemija nusinešė net 2 665 vietinių žmonių gyvybę. Į ištuštėjusias apylinkes gausiai atkeldinta iš Austrijos išvarytų tikėjimo tremtinių zalcburgiečių, dar anksčiau prieglobstį čia buvo radę iš savo tėvynės išvaryti Škotijos protestantai.

 XVIII a. viduryje kilus Septynerių metų karui, 1757 m. į Vilkyškius įsiveržė carinės Rusijos kariuomenė ir keletą savaičių siautėjo apylinkėse, žiauriai žudydama civilius gyventojus, prievartaudama ir plėšikaudama. Išplėšta bažnyčia buvo sudeginta kartu su klebonija ir mokykla, o kunigas Johann Schwenner mirtinai sumuštas, reikalaujant pasakyti, kur laikomas parapijos turtas. Bažnyčią atstatyti parapija pajėgė tik 1772 m., o galutinai įrengta ji buvo 1896 m. Trinavį vidų dengė lygios medinės lubos, čia buvo ganėtinai puošnus gotikinio stiliaus altorius, Terlecki-El­bing firmos vargonai. Bokšte kabėjo du varpai, išlieti 1772 ir 1814 m. Bažnyčios viduje, priešais altorių, buvo Prūsijos valstybės veikėjo, Šereitlaukio dvarininko Gottfriedo Theodoro Shoeno (1704–1770)  kapas. Dar keli šios giminės vyrai buvo palaidoti greta bažnyčios.

 XX a. iki Antrojo pasaulinio karo parapijai priklausė daugiau nei keturi tūkstančiai tikinčiųjų. Daugelis jų buvo priversti pasitraukti karo pabaigoje, artėjant frontui ir „išvaduotojai“ raudonajai armijai. Į Vakarus pasitraukė ir parapijos kunigas Emil Friedrich Leidereiter, Vilkyškiuose tarnavęs nuo 1930 iki 1944 m. Iškart po karo parapija buvo atkurta, tačiau egzistavo neilgai. Gerai išsilaikęs bažnyčios pastatas sovietų valdžios buvo atimtas ir paverstas sandėliu, nugriauta viršutinė bokšto dalis, nuniokotoje bažnyčioje įrengtas malūnas.

 Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pirmąsias atsikuriančios Vilkyškių parapijos pamaldas 1992 m. pavasarį laikė kun. Jonas Kalvanas jaunesnysis ir diak. Ridas Tamulis. Iš pradžių pamaldos vykdavo Vilkyškių seniūnijos salėje, maždaug kartą per mėnesį, o paskui ir rečiau. Pirmasis atkurtos parapijos kunigas R. Tamulis, gyvenęs Šilutėje, Vilkyškių parapijoje tarnavo iki 1997 m. Nuo 1997 m. čia kunigavo Mindaugas Sabutis, po studijų KU apsigyvenęs Jurbarke, kol 1998 m. gruodį buvo išrinktas Vilniaus ev. liuteronų parapijos kunigu. Nuo 1999 m. Vilkyškių parapijoje tarnauja kun. Mindaugas Kairys. Būtent jam teko didžiausia našta, Vilkyškių bažnyčią prikeliant naujam gyvenimui. Ypač aktyviai prisidėjo buvę vilkyškiečiai, šiandien gyvenantys Vokietijoje.

 Vilkyškių bažnyčios atgimimo pradininku pagrįstai vadinamas Rudolf Zaber, daugybę kartų lankęsis Lietuvoje, bažnyčios atstatymui skyręs daug savo laiko ir lėšų. Po daugkartinio apsilankymo Kultūros paveldo departamente buvo gautas leidimas atstatyti bažnyčios bokštą. 1996 m. jau sumontuota bokšto viršutinė dalis didžiuliu kranu buvo užkelta ant bažnyčios, šitaip pastatas atgavo savo pirminį pavidalą. Netrukus buvo atgauta istorinė klebonija, keletas kitų statinių, visiems jiems reikalingas remontas. Bažnyčios pastato, jos vidaus restauravimo darbai užtruko ne vienus metus. Išlikę senieji balkonai šiandien yra vienas iš nedaugelio autentiškų bažnyčios elementų. Kažkam apdairiai kalkėmis uždažius senuosius vokiškus ir lietuviškus balkonų užrašus, juos pavyko išsaugoti iki šių dienų.

 2008 m. rugsėjo 7 d. Vilkyškių bažnyčioje suskambo vargonai – Detmoldo Martyno Liuterio parapijos dovana. Montavimo darbus atliko vargonų meistras iš Vokietijos Jörg Nass, geranoriškai talkinęs ir Šilutės bei Juodkrantės parapijoms. Nuo tada Vilkyškių bažnyčia garsėja joje nuolat rengiamais koncertais.

 2012 m. balandžio 14 d., šeštadienį, iš įvairių Lietuvos ir Vokietijos vietų Vilkyškiuose gausiai rinkosi iškilmingų pamaldų dalyviai. Restauruotos bažnyčios pašventinimo pamaldoms vadovavo vyskupas Mindaugas Sabutis, kunigai Mindaugas Kairys, Virginijus Kelertas, Juozas Mišeikis, Remigijus Šemeklis, Edikas Šulcas ir diak. Karolis Skausmenis. Pamaldų pradžioje, skambant giesmei, į bažnyčią įžengusioje dvasininkų procesijoje žvakes įnešė senieji vilkyškiečiai Waltraut Boes ir Herbert Meyer.

 Po bažnyčios pašventinimo apeigų pamoksle vysk. M. Sabutis linkėjo, kad šios parapijos žmonėms daugiau nebetektų patirti rūsčių išbandymų ir persekiojimų, o restauruotoji bažnyčia per pamaldas visuomet būtų pilna. Vyskupas prisiminė, kaip prieš beveik penkiolika metų teko laikyti pamaldas nuniokotoje bažnyčioje, išdaužytais langais, viduje skraidant balandžiams ir stūgaujant vėjams. Kad galėtų prijungti vargonėlius, elektrą ilgintuvu atsivesdavo iš gretimo namo. Šiandien bažnyčia parapijos kunigo M. Kairio bei visų rėmėjų ir talkininkų dėka neatpažįstamai pasikeitusi.

 Gausiai susirinkusius svečius pristatė aktorė Virginija Kochanskytė. Sveikinimo bei padėkos žodžius prisidėjusiesiems restauruojant bažnyčią tarė Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Vytautas Stanišauskas ir LR Seimo narys, buvęs Pagėgių meras, Kęstas Komskis. Vokietijos ambasadoriaus pavaduotojas Maximilian Hurnaus pasidžiaugė šalių bendradarbiavimu. Kun. M. Kairys padėkos raštus įteikė Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovui Sigitui Stoniui, UAB „Statybų jūra ir Ko“ direktoriui Sauliui Bagdonui, senųjų vilkyškiečių atstovams Christel ir Herbertui Meyer’iams bei Waltraut ir Werneriui Boes’ams. Pastarųjų rūpesčiu Vokietijoje suburta buvusių vilkyškiečių draugija, šiandien vienijanti apie tris šimtus kraštiečių, ketina ir toliau telkti paramą: bažnyčios išlaikymui, langų vitražams, stogo remontui. Savo ruožtu Vilkyškių parapijos vardu padėkos dovaną kun. M. Kairiui įteikė parapijos atstovės Enida Karklelienė ir Loreta Zinovjevienė.

 Iš karto po pamaldų susirinkusiesiem koncertavo vokalinis ansamblis „Quorum“ iš Vilniaus, nuotaikingai atlikęs klasikos ir šiuolaikinių kūrinių. Ansambliečiai giedojo ir pamaldose, jose vargonavo ansamblio meno vadovas Vitalij Neugasimov.

 Antrojoje iškilmių dalyje VVG „Pagėgių kraštas“ pirmininkas Edmundas Incius pristatė pirmojo kvietimo projektus, administracijos vadovas S. Stonys pasidžiaugė, kad šiemet jau įgyvendinta 11 projektų, įteikė padėkas jų autoriams ir įgyvendintojams. Vienas šių projektų – Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčios restauracija. Projekto vertė – per 306,5 tūkst. litų. VVG „Pagėgių kraštas“ finansavo ir projektą „Vargonų muzika Vilkyškiuose“. Pareiškėjas – J. Bobrovskio draugija. Dalinį projekto finansavimą (8750 Lt) skyrė Pagėgių savivaldybė. Po šio pristatymo pranešimą „J.Bobrovskio gyvenimo ir kūrybos kelias“ skaitė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorė dr. Sigita Barniškienė, aktorė V. Kochanskytė skaitė J. Bobrovskio poeziją, pristatė bažnyčioje eksponuojamą Giunterio Hohagės fotografijų parodą „Šešėlių krašto upės. Prisimenant Johannesą Bobrovskį“. Šventę baigė saksofonininko Petro Vyšniausko ir jo sūnaus trimitininko Dominyko Vyšniausko koncertas. Po jo visi buvo pakviesti pabendrauti prie Vilkyškių ev. liuteronų parapijos suruoštų vaišių.

 Jau gegužės 12 d. į Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčią kvietė IV Tarptautinio vargonų muzikos festivalio 2-asis koncertas – po lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ tradicinio susitikimo Bitėnų kapinių šventėje, kurioje atidengtas paminklas „Prūsų Lietuvos ainiams“ (skulpt. Algirdas Bosas, Klaipėda), bažnyčioje koncertavo solistas Liudas Mikalauskas ir vargonininkas Povilas Padleckis. Šiemet Vilkyškiuose bus surengti dar septyni festivalio koncertai.

 Kęstutis Pulokas

Nuotraukos autoriaus 

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2012 Nr.4-5

2004 Vilkyskiai

 

Vilkyskiai 2012 04 14 003 Vilkyskiai 2012 04 14 005 Vilkyskiai 2012 04 14 013 Vilkyskiai 2012 04 14 016 Vilkyskiai 2012 04 14 019 Vilkyskiai 2012 04 14 026 Vilkyskiai 2012 04 14 028 Vilkyskiai 2012 04 14 033 Vilkyskiai 2012 04 14 043 Vilkyskiai 2012 04 14 045 

Žvakes įneša senieji vilkyškiečiai Waltraut Boes ir Herbert Meyer

Vysk. Mindaugas Sabutis šventina Vilkyškių bažnyčią

Svečias iš Vokietijos Werner Boes ir kun. Mindaugas Kairys

Autentiškus bažnyčios balkonus puošia senieji užrašai

Bažnyčioje skamba 2008 m. įrengti vargonai

Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčios vaizdas iš galinės pusės

Išsaugota Gottfriedo Theodoro Shoeno (1704–1770) kapo plokštė 

Po iškilmingų pamaldų bažnyčioje koncertuoja ansamblis „Quorum“ iš Vilniaus

Vilkyškių ev. liuteronų bažnyčia 2004 m.   

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.