Vilniuje paminėta ev. reformatų kunigo dr. E. Gerulio sukaktis

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija sekmadienį, 2012 m. balandžio 29 d., pakvietė prisiminti išeivijos evangelikų reformatų kunigą dr. Eugenijų Gerulį-Snarskį (1922 04 28 Alytuje – 2009 12 28 Naperville, Ilinojuje, JAV), kuriam šiemet būtų sukakę devyniasdešimt metų.

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos „Liuteronų namų“ salėje kunigo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą išsamiai apžvelgė publicistas inž. Algirdas Žemaitaitis. Kun. dr. E. Gerulis aktyviai dalyvavo JAV visuomenės bei išeivijos gyvenime, artimai bendravo su įvairių konfesijų išeiviais – ev. liuteronais, metodistais, baptistais, R. katalikais, skatino ekumeninę lietuvių bendrystę.

Būsimojo kunigo ankstyvoji jaunystė prabėgo Biržuose. Mokydamasis gimnazijoje aktyviai sportavo, buvo Biržų sporto klubo „Vilkas“ krepšinio komandos, kuri buvo viena iš stipriausių Lietuvoje, kapitonas. 1942 m. Kaune įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1944 m. liepos 7 d. karo audros privertė trauktis iš Lietuvos. Nepavykus iš Palangos pasiekti Švediją, pasitraukė į Vokietiją. 1946–1948 m. tęsė medicinos studijas Hamburgo-Pinnebergo Pabaltijo universitete. Buvo šio universiteto jungtinės estų, latvių ir lietuvių krepšinio rinktinės kapitonas. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Čikagoje baigė medicinos kursus, bet pasuko į inžineriją, nes suprato, kad medicina nėra jo pašaukimas. Kurį laiką dirbo Čikagos rotušės inžinerijos techniku. 1950 m. sausio 7 d. susituokė su raseiniške Valerija Misevičiūte, žinoma išeivijos moterų krepšinio ir tinklinio rinktinių žaidėja (buvo susižiedavę dar Vokietijoje). Šeima susilauks trijų vaikų: dukters Laimos, sūnų Rimo ir Andriaus.

1950 m. gruodį E. Gerulis įsteigė JAV lietuvių evangelikų reformatų žurnalą „Mūsų sparnai“, ėjusį iki 2003 m. Penkerius metus buvo šio žurnalo redaktorius, vėliau iki leidimo pabaigos – redakcinės komisijos narys. Šalia kasdienio techniko darbo tobulinosi įvairiose mokslo institucijose: dirbdamas studijavo Lojolos universitete Čikagoje žurnalistiką, Čikagos Loop koledže retoriką, Čikagos Loredo psichoorientologijos institute psichologiją. Teologinės pedagogikos žinias gilino Čikagos Moody Biblijos institute ir, išlaikęs 36 egzaminus, 1977 m. rudenį baigė dvejų metų kursą.

1978 m. balandžio 15 d. E. Gerulis baigė teologijos studijas bakalauro laipsniu Christian International universitete (San Antonio, Teksase, ir Fenikse, Arizonoje), išlaikęs visus egzaminus geriausiais pažymiais. Lietuvių evangelikų reformatų Sinodo išeivijoje sprendimu 1978 m. birželio 25 d. Čikagoje generalinis superintendentas kun. Stasys Neimanas įšventino E. Gerulį į diakonus. 1979 m. kovo 20 d. Čikagos Lojolos universitete E. Gerulis baigė vienų metų kursą, apžvelgiantį moderniųjų laikų filosofiją ir teologiją, išlaikydamas 21 egzaminą geriausiais pažymiais. Tų pačių metų birželio 23–24 d. LERB XXXII Sinode Čikagoje kuratorius diakonas E. Gerulis buvo išrinktas į sekretoriatą. Sinodas vienbalsiai nutarė ordinuoti jį į kunigus bei išrinko Kolegijos nariu. Antrą Sinodo dieną jis iškilmingai prisiekė laikytis Lietuvos ev. reformatų bažnyčios agendos bei kanonų ir generalinio superintendento kun. S. Neimano, kuriam asistavo superintendentas kun. Povilas Dilys ir Kolegijos prezidentas kurt. Motiejus Tamulėnas, buvo įšventintas į kunigus.

Per trejus metus E. Gerulis parengė dviejų tomų disertaciją „The Essence of Prayer“ („Maldos esmė“) ir 1983 m. Trinity teologijos seminarijoje (Niuburge, Indianoje) ją apgynė. Seminarijos profesorių komisija disertaciją įvertino aukščiausiu žymeniu Summa Cum Laude ir suteikė teologijos daktaro diplomą.

Kun. dr. E. Gerulis buvo plačiai žinomas tiek JAV evangelikų reformatų, tiek lietuvių bendruomenėje. Sinodo suvažiavimų metu yra ėjęs Sinodo direktoriaus, Sinodo sekretoriaus pareigas. 1978–1985 m. buvo vienas iš Čikagos lietuvių evangelikų reformatų parapijos kunigų (šalia S. Neimano ir P. Dilio). Talkino lietuvių ev. liuteronų „Tėviškės“ ir Ziono parapijų dvasininkams. Rūpindamasis jaunimo lietuviškos, krikščioniškos dvasios ugdymu, buvo Lietuvių skautų brolijos evangelikų dvasios vadovas, apdovanotas skautų ordinu. Daug metų talkino Čikagoje leidžiamo R. katalikų laikraščio „Draugas“ jaunimo skyriui „Žvaigždutė“ ir kasmet parengdavo po keletą paskaitų, kurias skaitydavo lietuvių kolonijose. Rėmė lietuviškas mokyklas, buvo vienas iš K. Donelaičio mokyklos Čikagoje steigėjų ir pirmasis šios mokyklos tėvų komiteto pirmininkas. Daugiau nei dešimtį metų dainavo Čikagos lietuvių operos chore, buvo operos valdybos sekretorius. Taip pat buvo ilgametis Čikagos lietuvių tautinių kapinių prezidentas.

1980 m. minint Vasario 16-ąją, kun. E. Gerulis invokacine malda pradėjo JAV Kongreso Atstovų rūmų sesiją Vašingtone. Ši kun. E. Gerulio malda buvo išversta į lietuvių, latvių bei estų kalbas ir „Amerikos balso“ transliuota Baltijos tautoms.

1985 m. liepos 20 d. E. Gerulis išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į St. Petersburgą Floridoje. Čia iš karto įsijungė į lietuvių visuomeninį, kultūrinį ir religinį gyvenimą. 1985 m. spalio 31 d. įsteigė ir globojo bendrą lietuvių evangelikų (reformatų ir liuteronų) parapiją. Įstojo į vietos lietuvių klubą, dainavo mišriame chore, vėliau perėjo į vyrų oktetą. Sukūrė giesmių ir dainų tekstų. Drauge su keletu kitų iniciatorių 1988 m. įsteigė Kultūrinių popiečių būrelį ir kelis metus jam vadovavo. Floridoje įvairių lietuviškų organizacijų suvažiavimų proga bei tautinių švenčių metu yra sakęs pamokslus R. katalikų bažnyčioje. Įvairiomis progomis sakė invokacijas Čikagoje, St. Petersburge, Toronte. Dar gyvendamas Čikagoje, pradėjo reikštis kaip menininkas. Domėjosi tapyba; įvairiems žurnalams laisvalaikiu yra nupiešęs viršelių ir vinječių, o institucijoms – laiškų antgalvių. Apsigyvenęs Floridoje tapė paveikslus tušu, akrilu ar aliejiniais dažais. Jo darbais papuoštas ne vienas žurnalo „Mūsų sparnai“ (ir ne tik jo) viršelis. Daile taip susižavėjo, kad 1991–1992 m. studijavo tapybą St. Pete Beach dailės mokykloje „Suntan Art Center“, dalyvavo parodose.

E. Gerulis anksti įsijungė į ekumeninę veiklą. 1966 m. sausio 23 d. steigiamajame pasitarime Gerulių namuose be iniciatoriaus R. katalikų kunigo dr. Kęstučio Trimako ir ev. reformatų kun. Povilo Dilio dalyvavo E. Gerulis su žmona bei dr. Arūnas ir Aušrelė Liulevičiai. Būrelis pasivadino Ekumeniniu lietuvių rateliu, jam vadovavo E. Gerulis. Pasak kun. dr. K. Trimako, tai buvo pirmas toks organizuotas lietuvių krikščionių būrelis ne tik Čikagoje, bet ir Šiaurės Amerikoje, o gal ir pasaulyje.

1987 m. vasarą, iškilmingai švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų Romoje, kun. dr. E. Gerulis išeivijos buvo įgaliotas atstovauti Vatikane evangelikams, du kartus per audiencijas susitiko su popiežiumi Jonu Pauliumi II, įteikė jam sveikinimą bei evangeliko kun. prof. dr. Algirdo Jurėno į lietuvių kalbą išverstą Šventąjį Raštą.

Kun. dr. E. Gerulis yra suorganizavęs ekumenines pamaldas Čikagoje ir St. Petersburge katalikų ir evangelikų bažnyčiose. Čikagoje 1996 m. kovo 17 d. minint Pabaltijo universiteto 50 metų sukaktį, jis pasakė pagrindinį pamokslą Jėzuitų bažnyčioje, o Jaunimo centre sukalbėjo invokacinę maldą, pradedant jubiliejaus minėjimą.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, aktyviai rėmė atgimstančią Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią. 1993 m. vasarą kelias savaites svečiavosi Lietuvoje – Biržų pilyje skaitė paskaitą, Vilniuje ir Biržuose ev. reformatų bažnyčiose laikė pamaldas, lankėsi Kaune. Piniginėmis aukomis parėmė Biržų evangelikų reformatų bažnyčios vargonų ir pačios bažnyčios remonto darbus, parapijos jaunimo veiklą.

1995 m. gegužės 13–15 d., atstovaudamas išeivijos ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioms, dalyvavo Pasaulio Reformatų Sąjungos Amerikos žemyno suvažiavime Nešvilyje (Tenesio valstija).

Lankydamasis Lietuvoje 2003 m. vasarą, kun. dr. E. Gerulis pamokslavo Biržų ev. reformatų bažnyčioje, skaitė paskaitą Radvilų pilyje. Lankėsi ir laikė pamaldas Vilniaus ir Kauno ev. reformatų bažnyčiose. Rūpinosi ir savo jaunystės mokykla – Biržų gimnazija. Tiksline pinigine auka parėmė ją 2006 m. sportiniam inventoriui įsigyti.

Į amžinybę iškeliavo 2009 m. gruodžio 28 d., sulaukęs aštuoniasdešimt septynerių. Gruodžio 31 d. buvo palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse.

Parengė Kęstutis Pulokas, Vilnius, www.bernardinai.lt

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.