Baigiamieji Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių renginiai

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija maloniai kviečia Jus į baigiamuosius Kristijono Donelaičio 300 gimimo metinių renginius, vyksiančius Vilniuje š. m. gruodžio 9-10 dienomis

– į visuomenei skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją „Kristijono Donelaičio reikšmės“ (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai) ir šventinį vakarą.

Renginiai vyks Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros vartų g. 5) ir Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A). Konferencijos programą ir kvietimą prisegame.

Maloniai laukiame Jūsų!

Nuoširdžiai – organizatoriai

KD konferencija kvietimas

KD konferencija programa

http://lzinios.lt/lzinios/Mokslas-ir-svietimas/neatrastas-donelaitis-nuo-archyvu-dulkiu-iki-italija-pasie2014 me­tų gruo­džio 9–10 die­no­mis Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­tas, mi­nė­da­mas Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio (1714–1780) 300(1714–1780) 300 me­tų gi­mi­mo su­kak­tį, ren­gia lie­tu­vių na­cio­na­li­niam poe­tui skir­tą tarp­tau­ti­nę moks­li­nę kon­fe­ren­ci­ją „Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio reikš­mės“ (XIV Jur­gio Le­be­džio skai­ty­mai). Tai vie­nas pres­ti­žiš­kiau­sių moks­lo ren­gi­nių, skir­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio ju­bi­lie­jui. Gruo­džio 9 die­ną kon­fe­ren­ci­ja vyks Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je, gruo­džio 10 die­ną – Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­ju­je.

Ren­gi­nys yra at­vi­ras pla­čia­jai vi­suo­me­nei – į jį kvie­čia­mi vi­si, kam smal­su su­ži­no­ti ak­tua­liau­sias moks­lo nau­jie­nas apie Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą, iš­girs­ti nau­jas poe­to teks­tų in­terp­re­ta­ci­jas, pra­skleis­ti nau­jau­sių ar­chy­vi­nių, is­to­ri­nių ty­ri­mų už­dan­gą, gau­ti lig­šio­li­nės do­ne­lai­ti­kos ref­lek­si­jų vaiz­dą, su­vok­ti Do­ne­lai­čio kū­ry­bos ir as­me­ny­bės vaid­me­nį lie­tu­vių kul­tū­ros ir li­te­ra­tū­ros rai­do­je, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio kul­tū­ros kon­teks­tuo­se.

Ar tai, ką ty­rė­jams pa­vy­ko ras­ti Ka­ra­liau­čiaus ir Ber­ly­no ar­chy­vuo­se, at­sklei­džia mums nau­jų duo­me­nų apie K. Do­ne­lai­čio gy­ve­ni­mą, as­me­ny­bę, pa­ga­liau – apie žy­miau­sio jo kū­ri­nio „Me­tai“ at­si­ra­di­mo ap­lin­ky­bes? Kur ar­chy­vų „me­džio­to­jus“ to­liau ve­da dar ne­atras­to Do­ne­lai­čio pa­li­ki­mo pėd­sa­kai? Ar „Me­tus“ pa­grįs­tai lai­ko­me vien­ti­su kū­ri­niu, ku­rio at­ski­ros da­lys ne­at­sie­ja­mai vie­na su ki­ta su­si­ju­sios? Koks Do­ne­lai­čio poe­mos sim­bo­lis puo­šia šie­met Pi­zo­je ita­liš­kai pa­si­ro­džiu­sių „Me­tų“ (it. „Le sta­gio­ni“) vir­še­lį? Ir ga­liau­siai – ko­kie yra pa­tys gar­džiau­si „Me­tuo­se“ ap­ra­šo­mi bū­rų val­giai? Apie vi­sa tai ir dar dau­giau bus ga­li­ma iš­girs­ti kon­fe­ren­ci­jo­je.

Pra­ne­ši­mus skai­tys per 30 da­ly­vių. Pa­sak vie­no iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Teks­to­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vo, dr. Mi­ko Vai­ce­kaus­ko, kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vaus pir­miau­sia ži­no­mi lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­lo­gai, taip pat kal­bi­nin­kai, is­to­ri­kai, dai­lė­ty­ri­nin­kai, fi­lo­so­fai, et­no­lo­gai. Sve­čių at­vyks­ta iš Frank­fur­to, Pra­hos, Brno, Pi­zos, Ciu­ri­cho, Ka­ra­liau­čiaus, Mask­vos. Te­mų spek­tras ga­na pla­tus – nuo K. Do­ne­lai­čio gy­ve­na­mo lai­ko ir ap­lin­kos, nuo jo kū­ry­bos in­terp­re­ta­ci­jų iki to me­to gas­tro­no­mi­nio kon­teks­to ar gry­bų pa­va­di­ni­mų ver­ti­mo prob­le­ma­ti­kos į ita­lų kal­bą.

Fil­har­mo­ni­jo­je vyk­sian­čią kon­fe­ren­ci­jos da­lį vai­ni­kuos šven­ti­nis va­ka­ras. Bus įteik­ta Kal­bos pre­mi­ja. Žo­dį apie K. Do­ne­lai­tį tars pro­fe­so­rė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė, kon­cer­tuos Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Pe­tras Bin­ge­lis), ak­to­rius Dai­nius Svo­bo­nas. Prog­ra­mo­je – gies­mės, Al­gi­man­to Bra­žins­ko, Vla­do Šve­do, Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus, Vid­man­to Bar­tu­lio kū­ri­nių cho­rui vė­ri­nys. Kon­fe­ren­ci­jos klau­sy­to­jams kon­cer­tas ne­mo­ka­mas.

Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to informacija

kusiu-vyzu/192297

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.