Temos Archyvai: Leidiniai

Reformacijos draugijos valdybos narės, žurnalistės ir rašytojos AURELIJOS ARLAUSKIENĖS ir bendraautorės knygos PAULAVOS RESPUBLIKA sutiktuvės sausio 21d., 17.30 val. Vilniaus rotušėje

Paulava

Vos už keliasdešimt kilometrų nuo Vilniaus, Šalčininkų rajone, yra unikali vieta, kuriai prieš kelis šimtus metų visuomenė teikė ypatingą reikšmę.Netgi buvo sakoma, kad valstybėje yra trys respublikos: Lenkijos, Lietuvos ir Paulavos.  Kodėl? Kuo Paulavos respublikos patirtis gali būti naudinga XXI amžiaus Lietuvai? Atsakymai – pirmąkart lietuvių kalba šia tema išleistoje Aurelijos Arlauskienės, Lucijos Jurgelevič, Ramunės Šmigelskytės-Stukienės knygoje

POVILAS KSAVERAS BŽOSTOVSKIS-PAULAVOS RESPUBLIKA“

Pasitikime ją kartu 2014 metų sausio 21 dieną (antradienį) 17.30 val.   VILNIAUS ROTUŠĖJE

Dalyvaus Šalčininkų J.Sniadeckio gimnazijos, Turgelių P.K.Bžostovskio vidurinės mokyklos ir St.Moniuškos menų mokyklos mokiniai.

Maloniai kviečiame  

Organizatoriai

Būsime dėkingi, jei apie savo dalyvavimą informuosite paulavosrespublika@gmail.com arba tel. 868716508

Knygos „DIEVO PĖDSAKAIS.XIX-XX A. EVANGELIŠKOSIOS TEOLOGIJOS ANTOLOGIJA“ sutiktuvės

Dievo pedsakaisVILNIAUS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS SALĖJE Vokiečių g. 20 (įėjimas – kieme, po varpinės bokštu)

2013 m. lapkričio 29 d. (penktadienį) 17.30 val. Knygos „DIEVO PĖDSAKAIS. XIX-XX A. EVANGELIŠKOSIOS TEOLOGIJOS ANTOLOGIJA“ sutiktuvės

Antologiją sudarė prof. dr. Wilfried Härle ir dr. Tomas Kiauka (vertė iš vokiečių k.) Joje pristatomi iškiliausi XIX-XX a. evangeliškosios teologijos atstovų tekstai, reprezentuojantys įvairias jos kryptis, raidą ir problematiką. Knygą 2013 m. išleido „Kultūros barų“ leidykla.

Dalyvaus knygos sudarytojas ir vertėjas dr. Tomas Kiauka, prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, dr. Vytautas Ališauskas, dr. Nerija Putinaitė, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas dr.(hc) Mindaugas Sabutis. Vakaro moderatorius Kęstutis Pulokas. Muzikuos Viktoras Paukštelis (pianinas).

Renginio informacinis rėmėjas – Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija

Apie Vilniuje surengtą knygos pristatymą trumpai 2013.11.29:

Evaldas Švageris. Liuteronų parapijos namuose pristatyta XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija

http://www.velb.lt/naujienos/liuteron-parapijos-namuose-pristatyta-xix-xx-a-evangelikosios-teologijos-antologija

XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija

 

Evangeliškosios teologijos tekstų lietuvių kalba vis dar nėra daug. Todėl 2013 m. išleista dviejų pastarųjų amžių iškiliausių evangeliškosios teologijos atstovų – akademinių mąstytojų, dvasininkų, bažnyčių vadovų – tekstus, ryškiausiai reprezentuojančius įvairias jos kryptis, raidą ir problematiką aprėpianti knyga „Dievo pėdsakais. XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija“ išties nekasdienis įvykis. Antologiją sudarė Heidelbergo universiteto profesorius dr. Wilfried Härle ir Klaipėdos universiteto dėstytojas, vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Tomas Kiauka, knygos vertėjas iš vokiečių kalbos. Analogiškos antologijos pastaraisiais metais išleistos ir latvių bei estų kalbomis.

Knygos įvade glaustai pristatomi joje įtraukti autoriai, pateikiami trumpi kiekvieno teksto komentarai. Greta jų spausdinamas apžvalginis dr. T. Kiaukos straipsnis „Evangeliškoji teologija modernybės laikais“. Nuosekli evangeliškosios teologijos ir šio laikotarpio bažnyčios istorijos apžvalga lietuviškai pateikiama pirmą kartą. Ją paskaityti būtų pravartu kiekvienam, norinčiam geriau suprasti naujausių laikų visuomenės raidą.  Knygos leidimui pritarė ir projektą palaikė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia bei Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centras, išleido „Kultūros barų“ leidykla. Leidimą parėmė Vokietijos evangelikų bažnyčia (EKD), Kurheseno-Valdeko evangelikų bažnyčia, Badeno evangelikų bažnyčia, Martyno Liuterio sąjunga, Gustav-Adolf-Werk fondas ir kt.

2013 m. lapkričio 12 d., antradienį, knygos pristatymo vakaras surengtas Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės bibliotekoje. Drauge su vienu iš knygos sudarytojų ir vertėju dr. T. Kiauka miesto visuomenei knygą pristatė KU Evangeliškosios teologijos centro direktorius, Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje doc. dr. Arūnas Baublys ir KU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas prof. Rimantas Balsys. Muzikine dalimi sutiktuvių vakarą praturtino pianistas Viktoras Paukštelis. Pasak dr. A. Baublio, labai natūralu, kad knyga pirmiausia pristatyta Klaipėdoje – istoriškai evangeliškame krašte. Pristatymo vakare taip pat dalyvavo LELB Konsistorijos narys Jurgis Aušra, kunigai Remigijus Šemeklis ir Jonas Liorančas, KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė ir kt.

Lapkričio 29 d., penktadienio vakarą, antologijos sutiktuvės surengtos Vilniaus ev. liuteronų parapijos „Liuteronų namų“ salėje. Būtent iš šios parapijos studijuoti teologijos į Vokietiją 1993 m. išvyko T. Kiauka. Drauge su juo knygą vilniečiams pristatė LELB vyskupas Mindaugas Sabutis, VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narė Dainora Pociūtė ir VU TSPMI doc. dr. Nerija Putinaitė, Vilniaus ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininkė. Vakarą moderavo „Lietuvos evangelikų kelio“ redaktorius, Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys Kęstutis Pulokas. Muzikavo pianistas Viktoras Paukštelis.  Dalytasi mintimis apie pasirodžiusios antologijos reikalingumą ir naudą ne tik teologiniam žmonių švietimui, bet ir religijotyros mokslui, teologinės minties sklaidai Lietuvoje. Pabrėžta, kad daugelis į antologiją įtrauktų autorių lietuviškai prabyla pirmą kartą. Viltasi, kad galbūt pradėtas darbas palaipsniui užpildys susidariusią nišą – knygoje apimti XIX-XX amžiai laikui bėgant prasiplės iki vėlyvųjų viduramžių – Reformacijos Europoje pradžios.

Pasak dr. T. Kiaukos, nors leidinys pirmiausia orientuotas į akademinę bendruomenę, jis skirtas kiekvienam mąstančiam žmogui. Vyskupas M. Sabutis prisipažino, kad ne visų knygoje skelbiamų tekstų mintys jam asmeniškai artimos, tačiau knyga neabejotinai svarbi teologiniam visuomenės lavinimui bei Lietuvos evangeliškajai tradicijai vystyti. Prof. D. Pociūtė pažymėjo, kad iki šiol labai stokojama panašaus pobūdžio tekstų lietuvių kalba. Tyrinėjant evangeliškosios minties plėtrą Lietuvoje, nuolat susiduriama su panašia problema – lietuvių kalba vis dar nėra net pagrindinių protestantizmo klasikų ir ideologų M. Liuterio, P. Melanchtono, J. Kalvino ir kt. darbų. Nepakankamai nagrinėjama ir XVI a. lietuvių savarankiška teologinė mintis, jos raida, sąsajos. Lietuviškosios raštijos pradininkai visuomenėje nuveikė ir labai reikšmingą tikybinį darbą. Tarp žymiausių to meto LDK teologų minėtinas ev. reformatas Andrius Volanas, akivaizdžiai įtakotas liuteronų, ypač P. Melanchtono. O ir kalbant apie antologijos apimamą laikotarpį, verta prisiminti, kad F.E.D. Schleiermacherio, kurio tekstais ji pradedama, amžininkas buvo ir Karaliaučiaus universiteto profesorius kun. Liudvikas Rėza, kuris kaip teologas Lietuvoje atrandamas tik pastaruoju metu.

Dr. N. Putinaitė pareiškė iš esmės nemėgstanti antologijų, nes jos tik sužadina alkį, tačiau nepasotina. Daug geriau skaityti ištisus konkrečių autorių veikalus. Vis dėlto antologijose skelbiami tekstai skaitytoją gali paskatinti išsamiau pasidomėti jų autorių darbais. Pasak pranešėjos, skaitant moderniųjų teologų tekstus, dažnokai neapleidžia klausimas dėl jų asmeninio santykio su tikėjimu – kai kurių autorių teologiniuose veikaluose Dievas net nėra minimas, juntama politinių realijų įtaka (knygos sudarytojas šiai pastabai iš dalies oponuos primindamas, kad tiesmukas Dievo minėjimas dar nebūtinai liudija autentišką tikėjimą, o ir su Dievo vardu lūpose žmonės yra pridarę negerų dalykų). Prelegentė taip pat pasiūlė ateityje neapsiriboti vien vokiečių ar vokiškosios tradicijos tiesiogiai veikiamais evangeliškąją mintį plėtojančiais autoriais.

Pasibaigus „oficialiajai“ antologijos pristatymo daliai, susirinkusieji buvo kviečiami neskubėti skirstytis, o pasivaišinti arbata, sausainiais ir pasidalyti mintimis bei įspūdžiais apie naująją knygą, pabendrauti su jos sudarytoju ir vakaro prelegentais. Visi panorėję galėjo knygą įsigyti.

Lietuvos evangelikų kelias“, 2014 Nr.1-2

Antologijos pristatymas Vilniaus ev. liuteronų parapijoje. Kęstučio Puloko nuotraukos

2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 001 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 005 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 011 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 016 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 018 PRIORITET 2013 11 29 Vln Dievo pedsakais 006

                                                                                                       

Knyga apie liuteronų persekiojimus pristatyta LGGRTC Vilniuje

2011 m. išleista kun. dr. Dariaus Petkūno knyga apie Lietuvos ev. liuteronų persekiojimus sovietų okupacijos metais „The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era“ platesnei visuomenei šiemet pristatyta Vilniuje. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras rugsėjo 18 d. surengė knygos pristatymo vakarą „Liuteronų tremtis – nutylėta istorijos realybė“. Skaitykite toliau

TRYS MAŽOSIOS LIETUVOS KULTŪROS PAMINKLAI

Maloniai kviečiame į renginį (knygų mugę)

Mato Pretorijaus Prūsijos įdomybės, IV t.,

Teodoro Lepnerio Prūsų lietuvis,

Liudviko Rėzos Raštai, I t.: Lietuviškos Biblijos redaktorius

Knygų, išleistų Lietuvos mokslo tarybos lėšomis, sutiktuves.

Jos įvyks Vilniaus knygų mugės metu, šių metų vasario 23 dieną, 18 valandą,

Forume dalyvauja:

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Matthias Mülmenstädt, Sigitas Narbutas, Elvyra Lazauskaitė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė,

knygų rengėjos

Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė, Liucija Citavičiūtė.

LMA paminėta Reformacijos diena

2011 m. lapkričio 3 dieną Lietuvos Mokslų akademijoje vyko Reformacijos dienai skirtas renginys.

Jame dalyvavo Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas prof. habil. dr. Sigitas Kregždė, giedojo Vilniaus reformatų choras „Giesmė“ ir gausus vilniečių bei miesto svečių būrys. Sveikinimo žodį tarė prof. S. Kregždė: „Sveikinu visus susirinkusiuosius Reformacijos dieno proga. Linkiu žinoti ir suprasti Reformacijos dvasią šiandien ir ją puoselėti ateities kartoms.“ Skaitykite toliau

Knygius Petras Jaunius

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija bei biržiečių klubas „Krivulė“ gegužės 12 dieną Vilniaus mokytojų namuose pakvietė į Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratoriaus, kultūros mecenato Petro Januševičiaus-Jauniaus (1913 02 17 – 2010 05 02) atminimo vakarą. Pirmoje vakaro dalyje buvo pristatyta Astridos Petraitytės sudaryta knyga „Knygius Petras Jaunius“ – memuarai, archyvinė medžiaga, pažinojusiųjų prisiminimai. Skaitykite toliau

Pristatomas naujasis Kristijono Donelaičio „Metų“ leidimas

2011 m. vasario 11 d., penktadienį, 16 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų (Katedros a. 3, Vilnius) Renesansinėje audiencijų menėje bus pristatyta žymaus Kauno bukinisto Vidmanto Staniulio iniciatyva išleista Kristijono Donelaičio ir Liudviko Rėzos jubiliejams paminėti skirta knyga – faksimilinis K. Donelaičio „Metų“ (1818) leidinys. Skaitykite toliau