Žymų Archyvai: Algirdas Žemaitaitis

Kunigo A. Balčiausko knygos pristatymas Vilniuje

2007 m. lapkričio 17 d. Vilniaus Mokytojų namuose (Svetainės salė, Vilniaus g. 39) buvo pristatyta pamokslų knyga „TAVO ŽODIS YRA TIESA” (Vilnius : Apyaušris, 2007, 439, [1] p. : iliustr., faks., portr., [500] egz.). Šį renginį, skirtą evangelikų reformatų kunigo ALEKSANDRO BALČIAUSKO 100-osioms gimimo metinėms, surengė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija. Jį pradėjo draugijos pirmininkas prof. Sigitas Kregždė, kuris pasidžiaugė, kad jam teko tokia laimė lankyti šio populiaraus kunigo tikybos pamokas, kurias ir dabar mielai prisimena, nors prabėgo jau daugiau nei 60 metų. Gausiai susirinkę kunigo gerbėjai (vos tilpę salėje) skubėjo įsigyti naująją knygą, bet ne visiems pasisekė, nes nebuvo tikėtasi, kad bus tokia didelė jos paklausa. Skaitykite toliau

Straipsniai apie reformaciją ir reformatus

Nuorodų, vedančių į internete pasirodžiusius straipsnius apie reformaciją ir reformatus, sąrašas, kurį sudarė Algirdas Žemaitaitis.

Sinodo suvažiavimas Biržuose http://www.siaure.lt/index/1/631

Evangelikai reformatai šventė Sinodo 450 metų jubiliejų http://www.siaure.lt/article/articleview/961/1/249

Biržuose vyks Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64032

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavimas Biržuose http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64309

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai – 450 metų http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=13600344

Istorinis-antropologinis detektyvas Dubingiuose http://www.lzinios.lt/lt/2007-07-04/istorija/istorinis_antropologinis_detektyvas_dubingiuose.html

Kunigaikštis M. Radvila atvyko į Lietuvą http://www.lrytas.lt/?id=11811366061180320347&view=4

Reformatų bažnyčių vadovas neigia Vatikano pretenzijas į „vieną tikrą Bažnyčią“ http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/64978

Naujas leidinys apie garsiuosius Joną ir Martyną Yčus http://www.siaure.lt/index/1/700

Alfredui Šlikui – 105 http://www.siaure.lt/index/1/692

Kaip Biržai saugo Yčų atminimą http://www.siaure.lt/index/1/665

Kaip M. Yčas pravedė rinkimų agitaciją į 1912 m. Rusijos Valstybės Dūmą http://www.siaure.lt/index/1/658

Kristupo Perkūno Radvilos Paveikslas http://www.siaure.lt/index/1/611

Kapinių šventės Papilio evangelikų reformatų parapijoje http://www.siaure.lt/main/turinys/afisa/1/417

Konfirmacija Biržuose http://www.siaure.lt/article/articleview/767/1/219

Krikš­čio­niš­ka šei­mų sto­vyk­la Pa­pi­ly­je http://www.siaure.lt/main/turinys/svetaine/1/806

Biržų vicemeras apskųstas dėl lankymosi bažnyčioje http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=14208481

Baž­ny­čias lan­kan­tis vi­ce­me­ras su­lau­kė ti­kin­čių­jų skun­dų  http://www.siaure.lt/main/turinys/naujienos/1/884

Ramybės parke ieškoma generolo kapavietės http://www.lrytas.lt/?data=20070920&id=lso20_a7070920&sk_id=99&view=2

Išeivių išsaugotos vertybės grįžo į tėvynę http://www.siaure.lt/article/articleview/971/1/249

Apie gyvenimą „pusiau perpjauta širdimi” http://www.siaure.lt/index/1/978

Dėl Biržų pilies išsaugojimo http://www.balsas.lt/projektai/straipsnis162991

Tauragės liuteronų parapijai – 440 metų

Šiais metais Tauragė šventė garbingą jubiliejų – sukako 500 metų nuo jos pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose (1507 m. funduota katalikų bažnyčia). 1549 m. Melchiorui (Merkeliui) Šemetai vedus Onos Bartoševičiūtės-Hlebavičienės dukterį Elžbietą, 1552 m. Tauragė atiteko Šemetoms. 1567 m. Žemaitijos kaštelionas M. Šemeta miestelyje pastatydino evangelikų liuteronų bažnyčią ir įsteigė parapiją. Iki šiol istorikai šiuos nuopelnus priskirdavo jo sūnui Jonui Šemetai. 1567 m. birželio 24 d. naujai bendruomenei išlaikyti M. Šemeta skyrė apie 30 ha ariamos žemės ir keturis kumečius iš Butkelių kaimo. Tais pačiais metais buvo pakviestas ir pirmasis liuteronų kunigas Tomas Rydonskis. Skaitykite toliau

Reformacijos draugijai – 15 metų

 

Gegužės 12 dieną Vilniaus mokytojų namuose įvyko draugijos VI-asis suvažiavimas, jame dalyvavo 37 delegatai. Draugijos pirmininkas nuo jos įsikūrimo pradžios, prof. hab. dr. Sigitas Kregždė pateikė pastarųjų trejų metų veiklos ataskaitą: kasmet organizuojama apie 10 įvairių renginių, iš kurių paminėtini Reformacijos dienos vieši minėjimai miesto visuomenei, draugijos narių parengtos ir išleistos knygos: dr. Arūno Baublio monografija „Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795-1830 metais“ (2006), Jono Aničo „Generolas Silvestras Žukauskas (1861-1937): biografinė apybraiža“ (2006), „Reformacija ir reforma“ (2005, apie 2002 m. lapkričio 8 d. draugijos II-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją Vilniuje), šiemet pasirodys J. Aničo knyga „Jonas ir Martynas Yčai“ ir kt. Skaitykite toliau